W podróży z psem pociągiem

O czym powinien pamiętać właściciel psa planujący podróż pociągiem spółki PKP Przewozy Regionalne?
Odpowiedź znajduje się w następujących dokumentach:

1.Regulamin przewozu osób i przesyłek bagażowych przez PKP SA (dostępny na www.pr.pkp.pl )

2.Taryfa na przewóz osób, rzeczy i zwierząt w pociągach uruchamianych przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (dostępna na www.pr.pkp.pl )

3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 roku Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami)

Przepisy regulaminowe pozwalają na przewóz w wagonach pasażerskich psów tylko pod opieką osoby dorosłej. Każdy może mieć pod opieką tylko jednego czworonoga, bez względu na jego wielkość. Trzeba kupić dla niego bilet (z adnotacją „Pies”, opłata zryczałtowana w wysokości 4 zł. brutto – niezależna od odległości), trzeba też pamiętać o zabraniu aktualnego świadectwa szczepienia psa. Zwierzę przez cały czas podróży musi być trzymane na smyczy i musi mieć założony kaganiec. Należy wiedzieć, że:
- psa nie wolno kłaść na miejscu do siedzenia
- podróżnym odpowiada za stan sanitarny miejsca, w którym przewozi psa
- pies nie może zakłócać spokoju.

Jeżeli inni pasażerowie zgłoszą sprzeciw z powodu podróżowania z psem w jednym przedziale, należy przenieść się do przedziału lub wagonu wskazanego przez konduktora (kierownika pociągu). Zgoda innych podróżnych nie jest wymagana w przypadku przewozu:

1) zwierząt w wagonach pasażerskich bezprzedziałowych,
2) psów będących przewodnikami,
3) psów służbowych z opiekunem,
4) psów przewożonych w wyznaczonych przedziałach dla podróżnych z psami.

W przypadku psa podróżującego w charakterze przewodnika towarzyszącego osobie niewidomej, można kupić bilet z ulgą 95% ważną w klasie 2 pociągów osobowych i pospiesznych. Niewidomy musi mieć wtedy przy sobie:

1) albo jeden z dokumentów stwierdzający inwalidztwo II grupy albo całkowitą niezdolność do pracy z powodu narządu wzroku tzn.:
a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;
b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu;
c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS;
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS;
e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów bądź uznanie całkowitej niezdolności do pracy;
f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS;
h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów bądź uznanie całkowitej niezdolności do pracy
i) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej;
j) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub Ministrowi Sprawiedliwości.

2) albo legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczoną symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O”.

Za ujawnionego w pociągu pasażerskim psa, przewożonego bez ważnego biletu albo w liczbie większej niż jeden pies na jednego dorosłego podróżnego, pobiera się oprócz odpowiednich opłat przewozowych, również opłaty dodatkowe ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Jeżeli podróż będzie bardzo długa warto ją zaplanować z przesiadką, będziemy mieli wówczas sposobność dać psu możliwość załatwienia swoich potrzeb. Najkorzystniejsze dla psa byłoby podróżowanie nocą - prawdopodobnie wówczas prześpi całą podróż.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.