Wrocław - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia

UCHWAŁA NR XXXII/1089/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
 z dnia 19 marca 2009 r.
 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia

 
 Rozdział 5
 Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe
 
 § 9
 
 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.
 
 2. Właściciele utrzymywanych w lokalach mieszkalnych, jako zwierzęta domowe, ssaków, gryzoni, ptaków, gadów, płazów i owadów oraz pajęczaków są zobowiązani do zapobiegania ich wydostaniu się na zewnątrz lokalu, dotyczy to w szczególności egzotycznych zwierząt jadowitych i drapieżnych.
 
 3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.
 
 4. Właściciel psa zamieszkujący na terenie Miasta Wrocławia jest zobowiązany do dokonania jego rejestracji w terminie 30 dni od chwili jego nabycia.
 
 5. Zobowiązuje się posiadaczy psów do zaopatrzenia ich w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym ustalenie miejsca zamieszkania właściciela zwierzęcia. Z obowiązku tego zwolnieni są posiadacze psów, którzy oznakowali zwierzę za pomocą elektronicznego mikroprocesora.
 
 6. Właściciel psa zobowiązany jest do niezwłocznego udokumentowania na żądanie organu kontrolującego, faktu rejestracji psa oraz zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku
 możliwości przedstawienia stosownych dokumentów w trakcie kontroli, właściciel psa jest zobowiązany do przedłożenia ich w terminie i w miejscu określonym przez kontrolującego.
 
 § 10
 
 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
 
 2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:
 1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 3;
 2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;
 3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.
 
 § 11
 
 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
 1) zorganizowania zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości, a w przypadku nie ustalenia właściciela lub opiekuna padłego zwierzęcia, zlecenia usunięcia zwłok firmie wywozowej;
 2) zapewnienia właścicielom lub opiekunom zwierząt możliwości technicznych pozbywania się zebranych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
 3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe  w przypadku nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela lub opiekuna zwierzęcia, w szczególności z urządzonych placów zabaw dla dzieci i piaskownic;
 4) zabezpieczenia urządzonych na terenie nieruchomości placów zabaw dla dzieci i piaskownic przed dostępem zwierząt;
 5) zgłaszania do schroniska dla bezdomnych zwierząt faktu pojawienia się na nieruchomości bezpańskich psów, w celu przewiezienia ich do schroniska.
 
 2. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zwierząt domowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla mieszkających w tych budynkach ludzi.
 
 § 12
 
 1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta należy zabezpieczyć tak, aby warunki utrzymywania zwierząt wykluczały możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie terenu nieruchomości.
 
 2. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, należy wyposażyć przy każdym wejściu na teren  nieruchomości w:
 a) dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości,
 b) tabliczkę ostrzegawczą o minimalnym formacie 15x20 cm, z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości.
 
 § 13
 
 1. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach przez przewoźnika.
 
 2. Wprowadzanie psów na tereny parków lub tereny zieleni urządzonej dopuszcza się na zasadach określonych w regulaminie tych obiektów.
 
 § 14
 
 Zakazuje się handlu zwierzętami domowymi i gospodarczymi poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez uprawnione do tego organy.
 
 § 15
 
 Zabrania się:
 
 1) wprowadzania zwierząt na tereny:
 a) placów zabaw dla dzieci,
 b) ośrodków szkolno - wychowawczych,
 c) budynków użyteczności publicznej.
 2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w miejskich kąpieliskach  i fontannach.
 
 § 16
 
 Przepisy § 10 ust. 1, a także § 15 pkt 1 nie dotyczą właścicieli psów przewodników osób niepełnosprawnych.
 
 § 17
 
 Zwierzęta przebywające w miejscach publicznych bez opieki będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 Rozdział 6
 Wymagania w zakresie chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
 
 § 18
 
 1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich:
 
 1) na nieruchomościach zabudowanych, innych niż:
 a) gospodarstwa rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. j.t. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
 b) gospodarstwa produkcyjne w ramach działów specjalnej produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 2) na nieruchomościach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego określił funkcję mieszkaniową;
 3) w strefach bezpośredniej ochrony sanitarnej ujęć wody wykorzystywanych do celów komunalnych;
 4) na terenach ogrodów przydomowych, a także rodzinnych ogródków działkowych, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.
 
 2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe może być prowadzony chów drobiu i królików przy zachowaniu następujących warunków:
 
 1) odległość granicy wybiegu lub ustawionych klatek od otworów okiennych sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50 m;
 2) odległość od zakładów służby zdrowia, zakładów oświatowo-wychowawczych, w szczególności szkół, przedszkoli, domów dziecka, internatów, domów akademickich oraz wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego, od terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 70 m;
 3) odległość od indywidualnych ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 15 m;
 4) chów i utrzymywanie nie będzie powodowało uciążliwości dla otoczenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie