Rozporządzenie dotyczące ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie

Wytyczne głównego lekarza weterynarii z dnia 2 września 1999r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (Nr IW.z.II.W-20/99)

1. Ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy psów art.8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz.752).

2. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru. Zasady rejestracji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia (Dz. U. z 1999r. Nr 3, poz. 25).

3. Za ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie pobierane są opłaty. Wysokość opłat wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1999r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 1999r. Nr 94, poz. 597 i w 1999r. Nr 5, poz. 37).

4. Ochronne szczepienia psów przeciwko wściekliźnie mogą prowadzić lekarze weterynarii wyznaczeni przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. Kryteria wyznaczania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 września1999r. w sprawie szczegółowych kryteriów obowiązujących przy wyznaczaniu i uchylaniu wyznaczenia lekarza weterynarii lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 124, poz. 821).

5. Ochronne szczepienia psów przeciwko wściekliźnie są czynnością stała i należy je prowadzić przez cały rok w wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktach szczepień. Punktami szczepień są siedziby praktyk lekarzy weterynarii wyznaczonych do szczepień. Na terenach wiejskich wyznaczeni do szczepień lekarze weterynarii mogą wielokrotnie w ciągu roku organizować punkty szczepień w poszczególnych miejscowościach. Na życzenie posiadacza szczepienie psa może być wykonane w innym miejscu.

6. Posiadacze psów są obowiązani poddawać psy szczepieniu po raz pierwszy w terminie dwóch miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy, a następnie w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia.

7. Po przeprowadzeniu szczepień lekarz weterynarii wydaje posiadaczowi psa zaświadczenie - zawierające następujące dane: opis psa (nazwa, rasa, płeć, wiek, maść, znaki szczególne, numer identyfikacyjny), dane o posiadaczu psa (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres), data szczepienia, nazwa i numer serii szczepionki, data następnego szczepienia oraz podpis i osobista pieczątka lekarza weterynarii przeprowadzającego szczepienie.

8. Rejestr psów szczepionych prowadzi właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii.

9. Należy zobowiązać lekarzy weterynarii wyznaczonych do ochronnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie do przekazywania powiatowemu lekarzowi weterynarii miesięcznych informacji (do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) zawierających: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres posiadacza psa, opis psa (nazwa, rasa, płeć, wiek, maść, znaki szczególne, numer identyfikacyjny), nazwa i numer serii szczepionki oraz datę szczepienia.

10. Do ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie mogą być stosowane wyłącznie szczepionki dopuszczone do obrotu w kraju na podstawie wpisów do Rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

11. Opłaty za szczepienia przeciwko wściekliźnie 1 psa wraz z wydaniem zaświadczenia. Stawka opłaty wynosi - 7,00 zł, z tym, że do tej opłaty dolicza się: a) koszt zużytej szczepionki oraz zużytych środków dezynfekcyjnych - zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia za wykonywanie niektórych czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) B) jeśli zabieg wykonano poza wyznaczonym punktem szczepienia, koszt dojazdu według stawek ustalonych zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 1998r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239).

12. Wynagrodzenie za wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem obowiązkowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie przysługuje wynagrodzenie odpowiadające pełnej wysokości pobranej opłaty, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia za wykonywanie niektórych czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1024).

13. Międzynarodowe wymagania weterynaryjne odnośnie do szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Dla obrotu międzynarodowego zasadą jest, że pierwsze szczepienie powinno być wykonane u psa w wieku 3 miesięcy; pies może być wywieziony za granicę jeżeli od szczepienia upłynęło nie mniej niż 6 miesięcy i nie więcej niż 1 rok. Wzór międzynarodowego świadectwa zdrowia dla psa/kota stanowi załącznik nr 1.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.