Radom - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia

U C H W A Ł A Nr 806/ 2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

 
 
 ROZDZIAŁ VII
 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
 
 
 § 16.
 Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
 
 § 17.
 Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.
 
 § 18.
 Osoby utrzymujące psy są zobowiązane :
 1) dokonać rejestracji psa we właściwym wydziale Urzędu Miejskiego w Radomiu (lub u zarządcy budynku), pobrać znak identyfikacyjny i umieścić go przy obroży psa,
 2) poddawać psa szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie wg zasad określonych w przepisach odrębnych,
 3) w przypadku utrzymywania psa na terenie nieruchomości, na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem „uwaga pies”.
 
 § 19.
 1. Na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu również w kagańcu.
 2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel zapewnia kontrolę nad jego zachowaniem.
 3. Pozostałe zwierzęta domowe, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia jak np. klatka, uprząż, kaganiec lub smycz.
 4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.
 
 § 20.
 Zakazuje się wprowadzania zwierząt :
 1) na tereny wydzielone do zabaw dla dzieci,
 2) na tereny plaż i kąpielisk,
 3)do budynków użyteczności publicznej (zakaz nie dotyczy psów przewodników)
 
 § 21.
 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni i klatek schodowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
 2. Usunięte nieczystości mogą być deponowane w pojemnikach na odpady komunalne lub w urządzeniach kanalizacji sanitarnej.
 
 § 22.
 W budynkach wielorodzinnych oraz w gęstej zabudowie jednorodzinnej (szeregowa, bliźniacza, atrialna oraz wolnostojąca na działkach o powierzchni do 500 m2 ) zabrania się hodowli oraz utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla mieszkańców, a w szczególności hodowli psów, kotów, gołębi.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.