Podatek od prowadzenia hodowli psów rasowych

USTAWA  z dnia 26 lipca 1991r.
O podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednolity tekst: Dz. Ustaw z 2000r. Nr. 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami.

Art. 15. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy urząd skarbowy przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Art. 43. 1. Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.
2. Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie określonym w ust. 1 deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani zawiadomić właściwy urząd skarbowy
    w terminie 7 dni o:
  1)   zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
  2)   zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających
        całoroczny cykl produkcji,
  3)   rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją tego urzędu skarbowego obniżone, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w terminach określonych w art. 44 ust. 6.
5. Jeżeli podatnicy, o których mowa w ust. 1, osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad określonych w art. 44, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepisy wykonawcze.
D.U. 173 z 2008r., poz. 1073
Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 18 września 2008r.
W sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej,
p.15, lit, l. – hodowla psów rasowych – 36 zł od 1 szt. stada podstawowego.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz.
Na wstępie muszę uczynić pewną uwagę dotyczącą lepszego zrozumienia w/w ustawy. Działy specjalne produkcji rolnej dotyczą wielu rodzajów hodowli (nie tylko psów rasowych). Występuje w nich m.in.: hodowla bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych itp. itd.
Tzw. pojęcie „stada podstawowego” w niektórych przypadkach oznacza kilka sztuk ale może być i kilka tysięcy. Dlatego zmiany liczebności stada w ciągu roku, o których wspomina ustawodawca, mogą oznaczać bardzo znaczące skutki ekonomiczne. Obligacja zawiadomienia o wszelkich zmianach w hodowli (Art.43,ust.3) dotyczy wszystkich tzn. hodowców psów rasowych również. Jeżeli zdarzy się, że liczba stada zgłoszonego do opodatkowania ulegnie jakiejkolwiek zmianie, czy też stado (hodowla) z jakiegoś powodu przestanie istnieć – trzeba o tym zawiadomić US w terminie 7 dni.

Dalsze rozważania ograniczę do hodowli psów rasowych.
Hodowcy mogą realizować obowiązek podatkowy na dwa sposoby.

I. Wynikający z Art. 15 – który obliguje do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Bilans wyznacza poziom należności podatkowych. Tej formy nie rekomenduję dla hodowli psów rasowych.
 
II. Opodatkowanie ryczałtowe. Forma rekomendowana dla hodowli psów.
  
Jest wygodna, korzystna i łatwa w realizacji. Obowiązki natury formalnej są proste i sprowadzają się do wypełnienia deklaracji (PIT 6) wymienionej w Art.43, ust 1. ustawy. W odpowiednią rubrykę druku należy wpisać czego dotyczy hodowla i liczbę egzemplarzy hodowlanych („Psy rasowe”, „szt”). Tą procedurę trzeba wykonać przed upływem daty 30 listopada  każdego roku i złożyć w US.

Wspomniane zadeklarowanie skali prowadzonej hodowli dotyczy roku następnego.
Liczba zgłoszonych sztuk hodowli, stada podstawowego, pomnożona przez normę szacunkowego dochodu (36 zł/ szt. w roku 2008 i 2009) wyznacza ogólną sumę szacowanego dochodu hodowli na rok następny. (Patrz w/w „Przepisy wykonawcze”).
Złożenie deklaracji (PIT 6) pociąga za sobą decyzję Naczelnika US ( PIT 7 przysłany do hodowcy), który informuje czy przewidywany dochód, zgodnie z art. 43 ustawy, mieści się w kwocie wolnej od podatku w ciągu roku, czy też nie mieści się?
Najczęściej, w warunkach detalicznej skali hodowli, kilku sztuk psów rasowych,  przewidywany szacunkowy dochód  jest znacznie niższy od wyznaczonego limitu, przekroczenie którego obliguje do odprowadzania zaliczek podatkowych w trakcie roku.
Wg w/w przepisów wykonawczych, aktualny (2009r.) szacunkowy dochód od 1 zgłoszonego psa stada podstawowego wynosi w skali roku 36 zł.

Jednocześnie pułap dochodu, przekroczenie którego stwarza konieczność odprowadzania w ciągu roku zaliczek podatkowych wynosi 3089 zł. (dla 2008 i 2009r.). Wynika z tego, że dopiero stado psów hodowlanych liczące więcej niż 85 szt. wyznaczałoby konieczność bieżącego odprowadzania zaliczek podatkowych. (86 szt x 36 zł = 3096 zł)
Tak więc powyższa forma opodatkowania jest dla hodowców wygodna. Obowiązek podatkowy następuje przy rozliczeniu całorocznym i sprowadza się do wpisania w odpowiednią rubrykę PIT sumy stanowiącej iloczyn zgłoszonej liczby psów pomnożonej przez normę szacunkowego dochodu w danym roku.

Przykład dla roku 2008
- liczba zgłoszonych psów hodowlanych –  4 szt (na PIT6, do końca listopada roku 2007).
- szacunkowy dochód 36 zł  (Normy dla US publikowane corocznie w Monitorze Polskim).
- Suma dochodu podlegająca opodatkowaniu (do wpisania w PIT) wg obowiązujących zasad.
  (4x36) = 144 zł.

Jan Borzymowski
WORTAl PSY24.PL

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie