Podatek od posiadania psa

USTAWA
z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. (1) Ustawa normuje:

1) podatek od nieruchomości,
2) podatek od środków transportowych,
3) podatek od posiadania psów,
4) opłatę targową,
5) opłatę miejscową,
6) opłatę administracyjną. [...]

Rozdział 4
Podatek od posiadania psów
Art. 13. 1. (31) Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) (32) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
3) (33) od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,
4) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo. Art. 14. (34) Rada gminy:
1) (35) ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może przekraczać 50,30 zł rocznie,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku,
3) może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
4) może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z podatku od posiadania psów. Dziennik Ustaw 12.01.1991 r.

baronek
http://www.naszemiasto.wp.pl/pies/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie