Kraków - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krakowa

UCHWAŁA NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 
  Rozdział 6
 
 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
 
 Art. 14.
 
 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
 
 Art. 15.
 
 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
 1/ prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr 77, poz. 687/ lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
 2/ nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,
 3/ nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
 4/ zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
 5/ niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego.
 
 2. Szczepienia ochronne zwierząt domowych określają odrębne przepisy.
 
 3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.
 
 Art. 16.
 Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy, ptaki, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
 
 Art. 17.
 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom. Szczegółowe zasady określa art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.