Katowice - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice

Uchwała nr LVII/1189/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice
 

  Rozdział 7
 
 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi  oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 
 § 9.
 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
 1) dbania by zwierzęta nie zakłócały spokoju, nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia;
 2) bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych, zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt domowych;
 3) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu
 
 2. Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy  właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 
 3. Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, piaskownic, na wydzielone place  zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki i fontanny itp. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i  obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów.
 
 4. Właściciele psów zobowiązani są do okazywania dowodów płacenia podatku od posiadania psów i zaświadczeń ich  szczepienia oraz okazywania tych dokumentów na żądanie osób działających z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice.
 
 5. Właściciele i administratorzy budynków wielomieszkaniowych zobowiązani są do postawienia na swoim terenie odpowiednio  oznakowanych i zabezpieczonych koszy na psie odchody oraz regularnego opróżniania i dezynfekowania tych pojemników.
 
 6. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych po zapewnieniu odpowiednich warunków  bezpieczeństwa i higieny, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów. Wskazane jest przy tym  zamieszczenie odpowiedniego zapisu w regulaminie porządku domowego zatwierdzonego przez zarządcę lub właściciela

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie