Gdynia - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
 
 Uchwała Nr XX/480/08Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r.
 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 85/2008 poz. 2181
 
 
 Rozdział 9
 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
 
 § 23
 1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
 2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe (w szczególności psy) mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, przestrzegając następujących zasad:
 a) pies musi być prowadzony w kagańcu i na smyczy,
 b) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie na terenie, gdzie właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec,
 c) zwolnione z obowiązku noszenia kagańca są psy, których budowa anatomiczna uniemożliwia jego założenie, przy czym wówczas pies winien być prowadzony na smyczy.
 
 § 24
 Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dostarczeniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”. Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej ponosi właściciel.
 
 § 25
 1. Osoba, pod której opieką przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
 2. Odchody zwierzęce powinny być zbierane przy pomocy torebek dostępnych odpłatnie w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta lub innych torebek/woreczków itp.
 3. Dopuszcza się wyrzucanie psich nieczystości do koszy przyulicznych lub pojemników na odpady zmieszane.
 
 § 26
 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zlecania uprawnionej firmie usuwania padłych zwierząt na własny koszt.
 
 § 27
 Zabrania się:
 1) wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września,
 2) kąpieli zwierząt w fontannach miejskich.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie