Bydgoszcz - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy
 
 z dnia 2009-04-03, sygnatura: WGK
 
 Z dniem 5 maja 2005 roku weszła w życie Uchwała Nr XLIII/ 927/ 05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005r., w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy. (Dziennik Urzędowy  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44, poz. 857, z dnia 20 kwietnia 2005 r.).
 
 Z dniem 27 maja 2006 roku weszła w życie Uchwała Nr LXVI/1243/ 06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r., w  sprawie zmian w uchwale ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59, poz. 981, z dnia 12 maja 2006 r.).
 
  ROZDZIAŁ 5
 

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
 § 13.
 
 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się zwierząt.
 
 2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt należy w szczególności:
 1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu,
 2) przewożenie psów w środkach komunikacji publicznej na uwięzi i w kagańcu,
 3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących,
 4) wyposażenie psa w identyfikator umożliwiający szybkie odszukanie lub kontakt z właścicielem,
 5) szczepienie ochronne zwierząt i uiszczanie podatku od ich posiadania, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
 
 3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się:
 1) prowadzenia hodowli zwierząt domowych bez zgody właściciela nieruchomości,
 2) prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości,
 3) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.). Nie dotyczy to psów, które są przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących,
 4) wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów,
 5) dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta.
 
 4. Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych, dozwolone jest tylko w następujących przypadkach:
 1) gdy są one na uwięzi,
 2) znajdują się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie.
 
 5. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi i kagańca pod warunkiem pełnej kontroli jego zachowania przez właściciela lub opiekuna.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.