Terapia zaburzeń zachowania psów - w praktyce

Terapia zaburzeń zachowania psów, to jeden z podstawowych profili działalności Centrum Kynologicznego Canid. Jej celem jest pomoc opiekunom w rozwiązaniu problemów zachowania psów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie ze zwierzęciem, zaburzają tworzenie prawidłowych relacji pies - człowiek lub stanowią zagrożenia dla właściciela, innych osób bądź zwierząt.

Podstawę działań terapeutycznych stanowi konsultacja diagnostyczna na podstawie której opracowany zostaje Indywidualny Program Modyfikacji Zachowania. Przez cały czas realizacji Programu opiekun pozostaje pod opieką behawiorysty, który monitoruje efekty realizowanych działań terapeutycznych.
W zakresie działań terapii zaburzeń zachowania prowadzone jest również poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i szkoleniowych oraz pomoc w doborze zwierząt.

Terapia zaburzeń zachowania obejmuje:

Zachowania agresywne - wobec opiekuna, osób obcych i innych zwierząt, zachowania stereotypowe, zaburzenia związane z lękiem, zaburzenia wynikające z napięcia i stresu, niszczenie przedmiotów, zanieczyszczanie mieszkania, i wszystkie inne stanowiące problem dla psa, opiekuna i ich wzajemnej relacji.

Jak to się odbywa?

Każde działanie terapeutyczne poprzedzone jest dokładną diagnostyką. Aby określić problem i ustalić jego przyczyny konieczne jest przeprowadzenie obszernego wywiadu z opiekunami psa, obserwacja samego zwierzęcia i jego relacji z domownikami.

Na konsultację diagnostyczną umawiam się najczęściej w mieszkaniu,
w którym pies mieszka na co dzień. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż poznanie otoczenia i miejsca życia psa może mieć istotne znaczenie dla ustalenia diagnozy, jak również pozwala na obserwację normalnego zachowania zwierzęcia w naturalnych dla niego warunkach.

Zaburzenia zachowania u psów, są najczęściej złożone, a na ich przyczyny składa się szereg różnorodnych czynników. Dlatego zanim ustalony zostanie plan terapii ważna jest dokładna ich analiza. Podstawowym elementem jest określenie stanu zdrowia zwierzęcia. Wiele bowiem problemów z zachowaniem ma swoje chorobowe źródło, a ich określenie lub wykluczenie ma decydujący wpływ na planowanie działań terapeutycznych. Najczęściej więc, proszę opiekunów psa o wizytę u lekarza weterynarii jeszcze przed spotkaniem diagnostycznym.

Po zebraniu wywiadu, kolejnym krokiem, jest zdefiniowanie problemu, ustalenie przyczyn problemowego zachowania i sprecyzowanie celu terapii. Na podstawie zebranych informacji i obserwacji ocenione zostaje zachowanie psa, jego stan emocjonalny, określone źródła trudności, mechanizmy biorące udział powstaniu zaburzeń oraz towarzyszące im emocje. Dopiero na podstawie tak szerokiej diagnozy możliwe jest sprecyzowanie krótkoterminowych i ostatecznych celów terapeutycznych i zaproponowanie Indywidualnego Programu Modyfikacji Zachowania.

Trzecia część spotkania dotyczy omówienia z opiekunami proponowanych działań terapeutycznych. Dostosowanie postępowania do ich możliwości, umiejętności i rozkładu dnia. Ustalona zostaje również forma monitorowania przebiegu działań terapeutycznych. Konsultacja kończy się najczęściej po około dwóch godzinach. Opiekunowie w ciągu kilku dni otrzymują, pocztą e-mailową lub tradycyjną uproszczoną diagnozę zaburzenia zachowania psa i ustalony w trakcie konsultacji Indywidualny Program Modyfikacji Zachowania.


Ewelina Włodarczyk
http://canid.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie