Korespondencyjny kurs dla opiekunów zwierząt

PETSITTER

Korespondencyjny kurs dla opiekunów zwierząt
Andrzej Kłosiński i Ewelina Włodarczyk

Zostań profesjonalnym opiekunem zwierząt!
Zawód opiekuna zwierząt zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Osoby korzystające z usług opiekunów oczekują od nich profesjonalnego przygotowania - wiedzy na temat zachowania zwierząt, umiejętności nawiązywania z nimi kontaktu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie stworzyliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny kurs dla opiekunów zwierząt oparty na dobrych wzorcach brytyjskich. Zapraszam do udziału w kursie wszystkich tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na odpowiedzialne wykonywanie zawodu petsittera.

 

Andrzej Kłosiński - psycholog
Specjalista terapii zachowania zwierząt - DipCABT(Coape)NOCN


Tematyka kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania popularnych zwierząt towarzyszących, zasad skutecznego nawiązywania z nimi kontaktu, postępowania i opieki, oraz organizacji pracy petsittera. Całość kursu składa się z trzech bloków tematycznych i trwa trzy miesiące. Raz w miesiącu uczestnicy, pocztą tradycyjną, otrzymują materiały kursowe. Na podstawie wiedzy zawartej w materiałach i zadań praktycznych piszą prace zaliczeniowe, które stanowią podstawę zaliczenia poszczególnych bloków. Po zaliczeniu wszystkich prac uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu z wyszczególnionym zakresem uzyskanej wiedzy, który może stanowić dobrą rekomendację dla osób zatrudniających opiekuna.. Absolwenci kursu uzyskują specjalny status certyfikowanego opiekuna zwierząt w serwisie PETSITTERi są wyszukiwani w pierwszej kolejności przez wyszukiwarkę PETSITTER.pl.
Konsultantem merytorycznym kursu jest dr Peter Neville, wybitny brytyjski behawiorysta i bliski współpracownik nieżyjącego już Johna Fishera.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Merytoryczny program kursu obejmuje:
Blok I Opieka nad psem.
1. Podstawy wiedzy o zachowaniu się psów. 2. Potrzeby psa. 3. Co motywuje psa do kontaktu z człowiekiem. 4. Zasady nawiązywania kontaktu z obcym psem. 5. Jak pies się uczy? Czego może nauczyć psa petsitter? 6. Opieka nad psem z zachowaniami problemowymi - agresja, lękliwość. 7. Opieka nad szczenięciem. Specyficzne potrzeby szczeniaków. Socjalizacja. 8. Spacer z psem. 9. Opieka w domu właściciela zwierzęcia. 10. Opieka w domu opiekuna. 11. Trudne sytuacje - ucieczka, konflikt z innym psem. 12. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
Blok II Opieka nad kotem. Opieka nad innymi zwierzętami.
Opieka nad kotem 1. Podstawy wiedzy o zachowaniu się kotów. 2. Terytorializm - organizacja terytorium kota, rodzaje znaczenia terytorium. 3. Zasady nawiązywania kontaktów z kotem. 4. Zabawa, pielęgnacja i karmienie. 5. Najczęstsze problemy z zachowaniem się kotów i sposoby radzenia sobie z nimi. 6. Opieka nad kotem w domu właściciela. 7. Opieka nad kotem w domu opiekuna. 8. Postępowanie w wypadku ucieczki 9. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków. Opieka nad innymi zwierzętami 1. Ptaki (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia) 2. Gryzonie - króliki, szczury, świnki morskie, inne (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia) 3. Fretki (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia) 4. Gady (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia)
Blok III Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Zasady i organizacja pracy petsittera.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach A. Pies. 1. Wypadki komunikacyjne. 2. Zranienia. 3. Zatrucia. 4. Oparzenia. 5. Udar cieplny 6. Odmrożenia i wychłodzenie (hipotermia). 7. Zatrzymanie krążenia. 8. Ukąszenia i użądlenia. 9. Zasady postępowania w nagłych wypadkach. B. Kot. 1. Wypadki komunikacyjne. 2. Zranienia. 3. Zatrucia. 4. Oparzenia. 5. Udar cieplny. 6. Zatrzymanie krążenia. 7. Ukąszenia i użądlenia. 8. Zasady postępowania w nagłych wypadkach. Zasady i organizacja pracy petsittera 1. Pierwszy kontakt z właścicielem zwierzęcia. 2. Odpowiedzialność wobec właściciela zwierzęcia. Zagadnienia prawne. Regulacje lokalne. 3. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Czas trwania kursu: 3 miesiące

Termin rozpoczęcia: 10 i 20 każdego miesiąca. Pierwsza edycja 20 kwietnia 2007

Koszt uczestnictwa: 490zł - cena promocyjna dla osób zapisujących się na kurs do 20 kwietnia 390zł

Organizator:
AmiChien - Terapia Zachowania Zwierząt Towarzyszących
Amichien jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00038/2007. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez AmiChien - więcej....

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje:
AmiChien - Terapia Zachowania Zwierząt Towarzyszących
Ewelina Włodarczyk
e-mail: szkolenia@amichien.pl
tel. 0512318388

 

----------------------------------

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ AmiChien

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaświadcza, że dnia 28 lutego 2007 roku, instytucja szkoleniowa o nazwie AmiChien Andrzej Kłosiński mająca siedzibę w Krakowie przy ulicy Konecznego 2/1U, została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00038/2007.

Zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez AmiChien.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Głównym celem urzędów pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Urzędy pracy realizują również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

Szkolenia:
Polegają na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Szkolenia te obejmują:

 • przyuczanie do zawodu,
 • przekwalifikowanie (zmianę zawodu),
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia.

  Skierowana na szkolenie może być każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych,
  2. ma kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
  3. utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
  4. jest w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  5. jest osobą zwolnioną z zawodowej służby wojskowej w wyniku restrukturyzacji i nie ma prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości,
  6. jest zatrudniona w zakładzie, którego upadłość ogłoszono (jest w stanie likwidacji),
  7. otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
  8. pobiera gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
  9. ma przyznaną przez ZUS rentę szkoleniową.


  Inne ważne informacje dotyczące szkoleń:
 • Okres trwania szkolenia nie powinien być dłuższy niż 6 m-cy.
 • Koszt szkolenia pokrywany jest z Funduszu Pracy (na wniosek osoby bezrobotnej możliwe jest dofinansowanie szkolenia z innych źródeł).
 • W trakcie szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy (o ile osobie bezrobotnej nie przysługuje prawo do innego wyższego świadczenia pieniężnego np. stypendium, dieta).
 • Inicjatorem skierowania na szkolenie może być urząd pracy lub osoba bezrobotna, jeżeli po szkoleniu ma zapewnione miejsce pracy (możliwe jest także skierowanie na szkolenie z inicjatywy innej organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia)

źródło:
www.amichen.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie