Hodowla/kynologia: Biuletyn inf. klubu rottweilera 2005

Ocena kwalifikacji hodowlanej rottweilera, wersja do druku:TUTAJ
1.Wstęp
Intencją Klubu Rottweilera w Polsce jest dobry rozwój pogłowia rasy zarówno w zakresie eksterieru jak i kształtowania sylwetki miłego, towarzyskiego psa, który obok predyspozycji do pracy i obrony będzie cywilizowanym, nie zagrażającym nikomu kompanem. Rottweiler znalazł się w wykazie ras uznawanych za agresywne co obliguje właścicieli tych psów do rejestracji w gminach- miejscach zamieszkania (Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. Art. 10, p. 1,2 oraz rozporządzenie wykonawcze MNSWiA z 28.04.2003r.).

Wprowadzone zmiany wymagań hodowlanych kładą szczególny nacisk na eliminowanie wszelkiej stymulacji prowadzącej do zachowań zagradzających otoczeniu. Dlatego do hodowli będą kwalifikowane psy spokojne, zrównoważone, a weryfikacja tych cech ma nastąpić poprzez odpowiednie testy. Szkolenie jako cech nabyta nie będzie stanowiło warunku kwalifikacji hodowlanej. Podkreślenia wymaga, że Związek Kynologiczny w Polsce rozwija i wspiera wszelkie inicjatywy podnoszenia kwalifikacji, wyszkolenia rottweilera na możliwie najwyższym poziomie i odpowiedzialnego uprawiania sportu kynologicznego w tym zakresie. Wyrazem tego są organizowane przez wiele oddziałów kursy. Rottweiler jako rasa psów pracujących powinien być wyszkolony. Klub rottweilera w Polsce pragnie szczególnie uczulić posiadaczy tych pięknych psów na dobre panowanie nad nimi i celowość podejmowania kolejnych szczebli szkolenia. 2. Kwalifikacja Rottweilera do hodowli
a. Suki hodowlane
Do hodowli dopuszcza się sukę, która spełnia poniższe wymogi:

 

jest zarejestrowana w związku i wpisana do PKR,

ukończyła 18 miesięcy

uzyskała, po ukończeniu 15 miesiecy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny bardzo dobre, w tym jedna na wystawie międzynarodowej lub klubowej,

uzyskała kwalifikujący wynik na dysplazję (A,B)

zaliczyła testy psychiczne

pozytywnie przeszła ocenę kwalifikacji hodowlanej przed uprawnionym sędzią międzynarodowym, dysponującym odpowiednim oprzyrządowaniem (szablon koloru oczu, odpowiednia miarka).

„Przegląd” może być przeprowadzony w wieku powyżej 18 miesięcy wg zasad określonych w karcie „Ocena Kwalifikacji Hodowlanej Rottweilera”. Kierownik sekcji (Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej) potwierdza spełnienie przez sukę wszystkich w/w wymogów poprzez adnotację w rodowodzie „SUKA HODOWLANA” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Oddziału oraz podpisem. Suka uznana jest za hodowlaną od daty dokonania powyższej adnotacji. Sędziowie międzynarodowi dysponujący obecnie w/w oprzyrządowaniem : Henryk Jurek, Jan Borzymowski, Zbigniew Ostrowski, Ewa Bukł.

b. Psy reproduktory
Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe wymogi:

jest zarejestrowany w Związku i wpisany do PKR

ukończył 18 miesięcy

uzyskał po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,

uzyskał kwalifikujący wynik badania na dysplazję (A,B),

zaliczył testy psychiczne

pozytywnie przeszedł ocenę kwalifikacji hodowlanej przed uprawnionym sędzią międzynarodowym, dysponującym odpowiednim oprzyrządowaniem (szablon koloru oczu, odpowiednia miarka).

Przegląd” może być przeprowadzony w wieku powyżej 15 miesięcy wg zasad określonych w karcie „Ocena Kwalifikacji Hodowlanej Rottweilera”. Kierownik sekcji (Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej) potwierdza spełnienie przez psa wszystkich w/w wymogów poprzez adnotację w rodowodzie „PIES REPRODUKTOR” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Oddziału oraz podpisem. Pies uznany jest za reproduktora od daty dokonania powyższej adnotacji. Równocześnie pies zostaje wpisany na listę reproduktorów, o czym powiadamia się Klub Rottweilera – Komisję ZG

3. Ocena kwalifikacji hodowlanej rottweilera, wersja do druku: TUTAJ

4. Komentarz, wyjaśnienie dotyczące informacji w karcie oceny kwalifikacji hodowlanej rottweilera.

Karta kwalifikacji hodowlanej rottweilera stanowi syntetyczny zbiór informacji o cechach fizycznych i psychicznych psa. Zawarte w niej dane pozwalają zorientować się z jakim egzemplarzem mamy do czynienia i w jakim stopniu spełnia on kryteria określone w standardzie rasy. Poszczególne części karty uwzględniają ogólne dyrektywy regulaminu Hodowli Psów Rasowych Zw. Kyn. w Polsce, uzupełnione i rozszerzone o elementy wynikające z potrzeb specyfiki rasy. Obowiązujący formularz karty stanowi kompozycję dawniej używanego w Polskiej kynologii oraz Niemieckiego ZTP ( w zakresie 8 pozycji wymiarów sylwetki, koloru oczu, czytelności tatuażu, wrażenia dotyczące psychiki psa). Wszelki ograniczenia, wymiary, proporcje sylwetki rottweilera, wynikające z założeń standardu stanowią bazę podstawową weryfikacji sędziowskiej. Oznacza to, że rażące wykroczenia poza limity wymiernych ograniczeń powinny znacząco rzutować na wynik oceny sędziowskiej i mieć wpływ na kształtowanie dobrego poziomu kwalifikowanego materiału hodowlanego.

Niektóre informacje zawarte w karcie wymagają pewnego sprecyzowania. Szczególną kwestię stanowi osadzenie, noszenie i długość ogona. W Polsce hodowcy mają nadal swobodę wyboru- pozostawić rottweilerowi długi ogon czy go kopiować? Jest to iluzorystyczna swoboda gdyż w krajach Europy Zachodniej rottweilery z „pomponami”, urodzone po 1 czerwca 1998 roku nie są przyjmowane na wystawy. Czy warto więc być może pięknemu w przyszłości psu ograniczać możliwość rywalizacji? Niech to pozostanie bez komentarza. Naturalnej długości ogon może łagodnie opadać lub być ułożony poziomo, w linii grzbietu. Tolerowane są również wszelkie „szablaste” noszenie z pewnym jednak zastrzeżeniem. Niedopuszczalne jest przesadne zakręcanie ogona połączone ze skrętem na bok w stosunku do linii grzbietu, a także załamanie wynikające z wadliwego ustawienia kręgów- stanowi to wadę dyskwalifikującą. Zwrócić należy uwagę czy nie jest zbyt nisko lub za wysoko osadzony ogon co szpeci psa i stanowi błąd. Wymienione w „karcie kwalifikacji hodowlanej” wymiary rottweilera, a także inne wymagania powinny kształtować się następująco:

wzrost mierzony w kłębie: psy 61-68 cm; suki 56-63cm,

długość tułowia: powinna być większa od wzrostu, a zarazem mniejsza niż wymiar wzrostu x 1,15

waga: psy 50 kg; suki 42 kg (maksymalna granica górna to +10% wagi standardowej)

głębokość klatki piersiowej: przy zachowanych proporcjach wskazane jest –powyżej 30cm (psy odp. więcej)

obwód klatki piersiowej: co najmniej wymiar wzrostu +20 cm

kolor oczu: wg szablonu pigmentacji, pierwsze 6 tonacji barwy, możliwie najciemniejsze (1a,1b,2a,2b,3a,3b),

długość kufy: psy ok. 10cm, obwód u nasady ok. 34-36 cm, suki ok. 9 cm, obwód u nasady ok. 32-34 cm. Zwrócić należy uwagę nie tyle na długość kufy co na jej wypełnienie, gdyż kufa rottweilera nie powinna być płytka, klinowata, spiczasta.

długość mózgoczaszki: psy ok. 15 cm; suki ok. 13,5cm

ocena uzębienia: cęgi dopuszczalne obniżają ocenę, co w przypadku psa oznacza eliminacje z hodowli.

ważna jest pigmentacja dziąseł a zwłaszcza pożądana ciemna, regularna linia zębowa, co znajduje osobne zaakcentowanie w karcie. W części opisowej: „psychika- wrażenie” -chodzi o odczucie sędziego oceniającego- czy pies podlegający weryfikacji jest miłym, kontaktującym, przyjacielskim, nie zagrażającym otoczeniu osobnikiem.?

Sprawa obniżania punktacji przy ocenie eksterieru rottweilera wynika w pewnym stopniu z jednoznacznych określeń w standardzie rasy. Jest tam wymienionych 20 zastrzeżeń, które

sędzia powinien uwzględnić przy ocenie psa zastosować się do wymagań wzorca. Każdy błąd ma znaczący wpływ na ocenę ogólną. Bardzo ważną sprawą jest wyłapanie wszystkich zalet i wad i dokonanie wnikliwego bilansu.

Na pewno znaczącą rolę odgrywa subiektywizm sędziego jako człowieka- znawcy przedmiotu sprawy. Np. czy to już są cęgi czy bardzo płytkie nożyce? Stopień odchylenia elementów anatomii psa od pożądanej normy, w ocenie sędziego będzie decydować o kwalifikacji jego wartości hodowlanej. Można uważać, upraszczając znacznie, że 20 „błędów” wymienionych w standardzie rasy znacząco upraszcza zadanie sędziemu. Tu celowe jest zastrzeżenie- nie jest to prosta wykładnia oceny, gdyż ta stanowi wynik ogólnego bilansu zalet i wad. Pamiętać należy iż pies nie składa się jedynie z „centymetrów i kilogramów”, a piękno zwierzęcia to bardzo złożony wizerunek. Osobny temat stanowią wady dyskwalifikujące które mają znacznie wyższą rangę w kwalifikacji hodowlanej rottweilera i zobowiązują sędziego do ich respektowania jednoznacznego. U rottweilera jest ich w zasadzie osiem.

5. Testy psychiczne dla rottweilerów / pełna wersja warunków do spełnienia.

Wprowadzenie: Założeniem naczelnym jest kwalifikowanie do hodowli egzemplarzy spokojnych, zrównoważonych, pewnych siebie, pozbawionych skłonności do agresji. Weryfikacja psów i suk rasy rottweiler powinna być przeprowadzona w oparciu o niżej wymienione zasady z całkowitym wyeliminowaniem sytuacji stymulujących aktywną obronę czy atak ze strony psa. Kwalifikującą otrzymuje pies, który zaliczył wszystkie 5 ptk

1. Zachowanie wobec ludzi(pies z przewodnikiem).

Pies na smyczy z przewodnikiem chodzi wśród spokojnie poruszającej się grupy ludzi (5-6 osób), na obszarze ok. 25-30 m. Pies na polecenie przewodnika powinien spokojnie reagować na dotknięcie obcego człowieka. Test zalicza jeżeli nie występują oznaki agresji.

2. Zachowanie wobec ludzi (pies bez przewodnika).

Pies przytrzymany na smyczy w odległości ok. 15 m przed szpalerem 5-8 osób idących spokojnie, w odstępach nie większych iż 1,5 m., bez dodatkowych gestów, wymachów rekami itp. Ok. 10 m za środkiem szpaleru znajduje się przewodnik, który przywołuje psa. Obiegniecie szpaleru bokiem, wyraźny lęk , pies nie zalicza testu. Test zaliczony kiedy pies przybiega do przewodnika najkrótszą drogą pomiędzy ludźmi.

3.Reakcje na sytuacje prowokujące.

Przewodnik prowadzi psa na luźniej smyczy. Z boku z odległości do 10 m przebiega pozorant (bez rękawa i kombinezonu), ok. 5 m przed psem, nie prowokując go jakimkolwiek zachowaniem. Pies może wykazać zainteresowanie lub obojętność. Test zaliczony kiedy pies zachowa się spokojnie, bez chęci pościgu czy reakcji agresywnej.

4. Reakcja na sytuacje nietypowe.

Przewodnik idzie z psem prowadzonym na luźniej smyczy. W ich kierunku pobliże nadchodzących (ok. 4-5 m) zostaje rzucona torba (reklamówka) wypełniona puszkami po piwie i innymi grzechoczącymi przedmiotami jak kamyki, gwoździe, nakrętki, kawałki rurek. W miarę możności w/w torba może być zawieszona na lince przerzuconej przez gałąź (2-3 m nad ziemią). Kiedy przechodzi przewodnik z psem (w odległości 4-5 m od drzewa)linka zostaje puszczona i torba spada z łoskotem. Pies może odskoczyć lub w inny sposób zareagować, ale po chwili powinien zachować się spokojnie. Nie zalicz testu paniczna ucieczka, strach, zmuszanie psa do podejścia „wleczenie” w kierunku leżącej torby.

Test zaliczony kiedy pies zachowa się spokojnie nie wykazując panicznego lęku, a kiedy torba leży już na ziemi spokojnie podchodzi wraz z przewodnikiem i Ew. obwąchuje torbę.

5.Reakcja na strzał.

Strzał z pistoletu startowego oddany z odległości 30 kroków od idącego psa z przewodnikiem. Pies trzymany jest na luźnej smyczy. Może być reakcja w postaci zwrócenia szczególnej uwagi na strzelającego itp.
Test zaliczony kiedy pies nie wykazuję lęku lub zachowuję się obojętnie.
Kwalifikującą ocenę dostaje pies/suka który zaliczył wszystkie testy.

6. Kodeks wykroczeń / wybrane Artykuły dotyczące sytuacji z psami/

Ze względu na rozpowszechniana, złą opinię o rottweilerach, Klub Rottweilera w Polsce zwraca szczególna uwagę właścicieli psów tej rasy na przestrzeganie zasad współżycia społecznego i stosownie się do wszelkich przepisów porządkowych administracji lokalnej. Wiedzieć bowiem należy, że obok regulacji prawnych wynikających z Kodeksu Cywilnego czy Kodeksu Wykroczeń administracje lokalnej tzn. gminy wprowadzają na swoim terenie przepisy porządkowe, które niejednokrotnie dotyczą właścicieli psów.

Wybrane przykłady regulacji prawnej, związanej z często występującymi w naszym kraju sytuacjami.

Art.77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze nagany.

Art.78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 złotych, albo karze nagany.

Art.108 Kto szczuje psem człowieka podlega karze grzywny do 1000 złotych, albo karze nagany.

Art.166 Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny lub karze nagany.

Opracował: Jan Borzymowski
Akceptował: Henryk Jurek

 


Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji ROTTWEILERY.wortale.net.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie