Dokumenty: Paszport - z opisem

Paszport

Szczegółowych informacji dotyczących warunków wwożenia psów, kotów i fretek na teren innych państw, zobowiązany jest udzielać Główny Inspektorat Weterynarii tel. (022) 623 20 88 lub (022) 623 15 28.

Instrukcja

- Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek.
- Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.
- Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym.
- Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. “Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiajacy paszport.
- Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr. mikroczipa.

Warunki wydania paszportu

- Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu, (czipy zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia)
- Aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie
- Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu.
- Jeżeli zwierzę posiada lub wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu.
- Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI.
- Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale VII.
- Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisów dokonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wydanie paszportu jest usługą weterynaryjną
- Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu.
- Wystawiający paszport pobiera opłatę za wystawienie paszportu w wysokości 51 PLN brutto.
- Opłata za wydanie paszportu nie zawiera opłaty za oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.
- Takimi nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów !


Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka


Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji ROTTWEILERY.wortale.net.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie