Archiw: Regulamin wystawy championów - do 31.12.2006

Regulamin Wystawy Championów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wystawa Championów (zwana dalej: wystawą) organizowana jest jeden raz w roku.
2. O organizację tej wystawy mogą ubiegać się oddziały Związku Kynologicznego w Polsce, które:
a) zagwarantują sprawność organizacyjną,
b) mają odpowiednie możliwości lokalowe (hala z zapleczem sanitarnym oraz z miejscami dla wystawców i publiczności),
c) mają do dyspozycji wystarczające środki finansowe.

3. Wnioski o organizację wystawy składa się z 2-letnim wyprzedzeniem, do 30 czerwca każdego roku.
4. Termin i miejsce wystawy ustala każdorazowo Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce i ogłasza w kalendarzu (terminarzu) wystaw.

5.Organizator wystawy (Oddział Związku Kynologicznego w Polsce) obowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. KRYTERIA UDZIAŁU PSÓW W WYSTAWIE CHAMPIONÓW

1.W wystawie biorą udział psy i suki z tytułami Międzynarodowego Championa Piękności i Krajowego Championa Wystawowego oraz z tytułem Młodzieżowego Championa Wystawowego (z zastrzeżeniem, że tytuł młodzi

2. Do zgłoszenia psa na wystawę należy - pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia - dołączyć kserokopię championatu oraz kserokopię rodowodu.

3. Za treść informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest właściciel psa.

4. Psy i suki zgłaszane są według ras i płci.

5.Wystawca zobowiązany jest pozostawać wraz z psem/suką do czasu zakończenia wystawy i brać udział w konkurencjach określonych programem wystawy.

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA WYSTAWY CHAMPIONÓW

1. Organizator Wystawy zobowiązany jest do:
a) wydania informatora wystawowego zawierającego - oprócz informacji ogólnych - pełną obsadę sędziowską;
b) wydrukowania katalogu wystawowego, zawierającego program wystawy z uwzględnieniem kolejnych jej etapów, opracowany w sposób jasny i zrozumiały dla wystawców;
c) plan sędziowania powinien zawierać informację dotyczącą kolejności sędziowania poszczególnych ras oraz nazwiska sędziów dokonujących oceny psów.

2. Organizator zapewni:
a) właściwą liczebnie obsadę sędziowską, taką, aby uniknąć wielokrotnego oceniania przez jednego sędziego kilku grup lub konkurencji finałowych;
b) właściwą pracę sekretariatu wystawy i sekretariatów ringowych;
c) stosowne wyposażenie ringów w sprzęt niezbędny przy ocenie psów;
d) wyposażenie sekretariatu ringowego we właściwą, określoną regulaminem dokumentację;
e) właściwą konferansjerkę (prowadzoną ze zrozumieniem zasad oceny psów, nie wyprzedzającą werdyktu sędziego, bez sugestii co do oceny);
f) dyplomy i nagrody dla psów/suk zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

IV. OCENA I NAGRADZANIE PSÓW

1. Postanowienia ogólne

A) Ocena psów prowadzona jest od I do X grupy FCI z podziałem na rasy i płeć na jednym ringu centralnym lub, według uznania organizatora, na kilku ringach jednocześnie.
B) Na ringu oprócz sędziego przebywają gospodarz ringu i jeden sekretarz ringowy.

2. Postanowienia szczegółowe

A) Ocena psów i suk w poszczególnych rasach wyłania zwycięzców - psa i sukę, które otrzymują tytuł: Najlepszy Pies/ Suka w Rasie Wystawy Championów.

1. W każdej rasie i płci sędzia przyznaje lokaty od l do 4. Pozostałe psy i suki otrzymują oceny bez lokat.
2. Psy/suki z lokatami od l do 3 z oceną doskonałą otrzymują pamiątkowe medale lub rozety, a wszystkie psy/ suki dyplomy.
Kolor medali i rozet:
I lokata - kolor złoty
II lokata - kolor srebrny
III lokata - kolor brązowy.

3. Sędzia może przyznać Certyfikat Wystawowego Championa (CWC) psu/suce z I lokatą i z oceną doskonałą. CWC Wystawy Championów jest równorzędne z CWC otrzymanym na wystawie międzynarodowej lub klubowej przy przyznawaniu tytułu Champion Polski.
4. Oddział organizujący wystawę. przekazuje do Zarządu Głównego tylko CWC psów/suk, które ukończyły 15 miesięcy najpóźniej w dniu poprzedzającym wystawę.

B) Ocena w każdej rasie zakończona jest wyborem Zwycięzcy Rasy (Best of Breed)

1. O tytuł: Zwycięzca Rasy (Best of Breed) konkurują psy i suki, które otrzymały tytuł Najlepszy Pies/ Suka w Rasie Wystawy Championów. Tytuł ten może być przyznany - wg uznania - przez sędziego oceniającego w ringu psy/ suki danej rasy
2. W przypadku oceny psów tej samej rasy na kilku ringach sędziego, który dokona wyboru, wyznacza organizator wystawy.
3. Zwycięzca rasy otrzymuje tytuł: Zwycięzca Rasy Wystawy Championów (miejsce, rok - np. Niewiadomsko 2004) oraz pamiątkowy puchar lub medal.
4. Po zakończeniu oceny w każdej rasie sędzia odnotowuje przyznane lokaty w dokumentacji i potwierdza je swoim podpisem.
5. Zatwierdzoną przez sędziego dokumentację ringową sekretarz ringowy przekazuje do sekretariatu wystawy.
6. Wystawca odbiera dokumentację swojego psa z sekretariatu wystawy po zakończeniu wszystkich konkurencji określonych programem wystawy.

C) Ocena grup FCI - wybór najlepszego w grupie (Best of Group - BOG)

1. Poszczególne grupy winny być oceniane w kolejności od I do X na jednym ringu (centralnym).
2. Wyboru najlepszego w grupie dokonuje sędzia posiadający stosowne uprawnienia
3. O tytuł najlepszego w grupie konkuruj ą psy/ suki zwycięzcy wszystkich ras danej grupy FCI.
4. Psy przed rozpoczęciem oceny ustawiane są przez stewarda w kolejności od największego do najmniejszego.
5. Sędzia po ocenie każdego psa dokonuje wyboru finalistów, to jest równorzędnej (bez rozróżnienia lokat) finałowej stawki w liczbie 3 (trzech) Zwycięzców Ras w każdej Grupie FCI.

D) Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy Championów - BEST IN SHOW.

1. Udział w wyborze Najpiękniejszego Psa Wystawy biorą 3 finaliści z każdej grupy FCI. Finaliści w wyniku losowania otrzymują numery startowe od l do 30 oraz przypadające poszczególnym numerom oznaczenia kolorów (wg schematu).
2. Wyboru Najpiękniejszego Psa dokonuje się systemem pucharowym, polegającym na porównaniu dwóch finalistów według załączonego schematu. Schemat jako załącznik stanowi integralną część regulaminu.
3. Trzech sędziów, wyznaczonych przez organizatora wystawy, podejmuje decyzję o przejściu do kolejnej rundy jednego finalisty. Decyzja ogłaszana jest przez sędziów równocześnie, na sygnał dany przez spikera, poprzez podniesienie chorągiewki w kolorze, jakim jest oznaczony finalista, na sygnał dany przez spikera.
4. Po wygraniu porównania w każdej parze, sekretarz ringowy dokonuje stosownego wpisu w protokole finałów i wręcza odpowiednie oznaczenie koloru, przypadającego danemu finaliście w kolejnej rundzie.
5. W kolejnych rundach, do finału włącznie, wybór przeprowadzany jest identycznie.
6. Pary finalistów są oceniane wg wylosowanych numerów startowych: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 28-29. Numery 15 i 30 przechodzą automatycznie do 1/8 finału.
7. Następnie rozpoczyna 1/8 finału, w której porównywani są zwycięzcy par eliminacyjnych oraz numery 15 i 30.
8. Zwycięzcy 1/8 finału przechodzą do 1/4, następnie do 1/2 i do finału.
9. Ring przygotowawczy podzielony jest na 3 części, dla:
- wchodzących,
- schodzących wygranych, przechodzących do dalszej rozgrywki,
- schodzących przegranych.
10. Zwycięzca Best In Show otrzymuje tytuł Zwycięzca Wystawy Championów.
11. Wicezwycięzca BIS otrzymuje tytuł Wicezwycięzca Wystawy Championów.
12. Tytuły uzyskane na Best In Show wpisywane są Zwycięzcy i Wicezwycięzcy do dyplomów.
13. Zwycięzca i Wicezwycięzca BIS są nagradzani pucharami.

V. SĘDZIOWANIE RAS, GRUP I BEST IN SHOW

1. Postanowienia ogólne

Sędziowanie i jego organizacja powinny być czytelne dla wszystkich wystawców, publiczności oraz stewarda i konferansjera.

2. Postanowienia szczegółowe

a) O sposobie sędziowania decyduje sędzia.
b) Każdy pies/ suka oceniany jest indywidualnie przez porównanie ze standardem danej rasy.
c) Sędzia wskazuje zwycięzcę i określa pozostałe lokaty. Przyznanie przez sędziego lokat powinno być czytelne dla publiczności.
d) Sędzia po zakończeniu oceny dokonuje wpisów przyznanych lokat, ocen i tytułów do dokumentacji ringowej.

VI. DOKUMENTACJA OCENY PSÓW

1. Postanowienia ogólne
Na Wystawie Championów sędziowie nie zamieszczają opisu psa/suki w karcie oceny, a jedynie podają do stosownych formularzy oceny uzyskane przez psy, lokaty i przyznane tytuły.

2. Postanowienia szczegółowe
Na Wystawie Championów obowiązuje jeden sposób dokumentowania przyznanych ocen, lokat i tytułów:
a) oceny, lokaty i tytuły przyznawane przez sędziego poszczególnym psom wpisywane są do formularza, którego wzór określa niniejszy regulamin;
b) każdy formularz sporządzany jest w trzech egzemplarzach (oryginał dla wystawcy, l kopia dla Klubu Rasy, 2 kopia dla organizatora);
c) każdy formularz po wypełnieniu (wpisaniu ocen, lokat i przyznanych tytułów) podpisuje sędzia dokonujący oceny),
d) organizator wystawy zobowiązany jest do zapewnienia wystarczającej liczby formularzy ocen..

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych i inne obowiązujące w Związku Kynologicznym w Polsce.

Regulamin Wystawy Championów został zatwierdzony na Plenum Zarządu Głównego 20 grudnia 2003 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.