Regulamin org. głównej komisji szkolenia psów

Wstęp

§ 1

Główna Komisja Szkolenia Psów działa w oparciu o statut ZKwP oraz obowiązujące regulaminy.

§ 2

Zadaniem GKSP jest propagowanie wyszkolenia psów poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie posłuszeństwa i pracy (użytkowości) oraz sportu i zabawy z psem, a także merytoryczny patronat nad organizacją testów psychicznych, egzaminów, zawodów, mistrzostw i innych imprez kynologicznych.


System organizacyjny

§ 3

Plenum GKSP stanowi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członek (prezydium) oraz przewodniczący wszystkich podkomisji.

§ 4

W zależności od potrzeb powołuje się podkomisje GKS zajmujące się poszczególnymi specjalnościami szkoleniowymi:. Wyróżnia się:

        Podkomisję ds. psa towarzyszącego

        Podkomisję ds. psa obronnego

        Podkomisję ds. psa pasterskiego

        Podkomisję ds. psa ratowniczego

        Podkomisję ds. obedience

        Podkomisję ds. agility

        Podkomisję ds. flyball

        Podkomisję ds. freestyle (taniec z psem)

        Podkomisję ds. wyścigów chartów i cursingów

        Podkomisję ds. psich zaprzęgów.

Siedzibą podkomisji jest oddział macierzysty jej przewodniczącego.

Powoływanie GKSP

§ 5

1. Główna Komisja Szkolenia Psów jest powoływana na okres 4 lat i pokrywa się z kadencją Zarządu Głównego ZKwP.

2. Plenum ZG na swoim pierwszym posiedzeniu upoważnia Wiceprzewodniczącego ZG ds. organizacyjnych do zwołania zebrania sędziów kynologicznych prób pracy wszystkich specjalności (nie dotyczy sędziów prób pracy psów myśliwskich) w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty ukonstytuowania się prezydium nowo wybranego Zarządu Głównego.

3. Zawiadomienia o zebraniu zawierające proponowany porządek dzienny są rozsyłane do zainteresowanych sędziów za pośrednictwem biura ZG z 3-tygoniowym wyprzedzeniem.

4. Zebranie prowadzi wiceprzewodniczący ZG lub delegowana przez niego osoba. Głównym celem spotkanie jest wyłonienie 3 kandydatów na przewodniczącego GKSP. Wybory są tajne.

Osoba, która uzyskała najwięcej głosów jest przedstawiona przez wiceprzewodniczącego ZG ds. organizacyjnych na najbliższym posiedzeniu plenum ZG do zatwierdzenia.

5. W przypadku braku akceptacji kolejnym kandydatem do funkcji przewodniczącego GKSP jest osoba, która uzyskała drugą w kolejności największą liczbę głosów.

6. Kandydaci powinni być obecni na tym posiedzeniu, aby móc zapoznać zebranych ze swoją koncepcją prowadzenia prac GKSP oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.

7. Na tym samym posiedzeniu plenum ZG powołuje proponowany przez przewodniczącego GKSP skład Prezydium GKSP wyłoniony spośród sędziów kynologicznych prób pracy.

§ 6


Przewodniczący GKSP w ciągu 30 dni od daty powołania zwołuje za pośrednictwem biura ZG zebrania osób zainteresowanych pracą poszczególnych podkomisji. W zebraniach takich uczestniczą:

        czynni sędziowie kynologiczni właściwej specjalności

        asystenci kynologiczni właściwej specjalności

        aktywni członkowie ZKwP zajmujący się szkoleniem psów we właściwej specjalności i udziałem w imprezach i zawodach.

§ 7

Prezydium GKSP rekomenduje do zatwierdzenia przez Zarząd Główny przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza oraz ewentualnie 1-2 członków.

§ 8

Do obowiązków Głównej Komisji Szkolenia Psów należy:

    - zatwierdzanie kalendarza imprez

    - przyjmowanie i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych poszczególnych podkomisji

    i GKSP

    - analiza i ocena działalności poszczególnych podkomisji

    - analiza i ocena działalności merytorycznej oddziałowych KSP

    - aktualizacja regulaminów zgodnie z wytycznymi FCI

    - analiza i ocena działalności finansowej Prezydium GKSP

§ 9

Do obowiązków Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów należy:

        wydawanie obowiązujących druków

        wydawanie certyfikatów użytkowości

            Certyfikaty wydawane są na podstawie protokołów z przeprowadzanych egzaminów, które muszą wpłynąć od organizatora do Prezydium GKSP w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni, gdzie są weryfikowane. Prezydium GKSP w ciągu kolejnych 2 tygodni wystawia certyfikaty z naniesionym numerem ewidencyjnym i przesyła je do oddziałów, w których zarejestrowane są psy.

    - wydawanie komunikatów organizacyjnych.

        prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów użytkowości, książeczek startowych

        nadzór nad działalnością poszczególnych podkomisji i sekcji oddziałowych

        szkolenie sędziów, asystentów, instruktorów i pozorantów

        przeprowadzanie egzaminów instruktorów i pozorantów

        delegowanie egzaminatora z ramienia GKSP do składu komisji egzaminacyjnych sędziowskich i asystenckich

        zatwierdzanie obsady sędziowskiej na wszystkie imprezy prób pracy

        zatwierdzanie składu osobowego kierownictwa imprez prób pracy

        zwołuje posiedzenia GKSP w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 10

Do obowiązków Prezydiów Podkomisji należy:

- opracowywanie rocznych planów pracy (z 2-letnim wyprzedzeniem)

                    imprezy o randze krajowej i międzynarodowej

                    prowadzenie eliminacji do mistrzostw różnej rangi

                    egzaminy na poszczególne stopnie wyszkolenia

                    testy psychiczne

- opracowywanie preliminarzy budżetowych

- opracowywanie kalendarza szkoleń i sympozjów dla sędziów, asystentów i

instruktorów oraz zawodników z z zakresu szkolenia psów

- opracowywanie szczegółowych przepisów własnej działalności z uwzględnieniem

zasad wynikających z regulaminów obowiązujących w ZKwP

- opracowywanie projektów druków sprawozdawczych i innych, książeczek startowych

itp.

Działalność

§ 11

GKSP realizuje swoje zadanie w terenie poprzez oddziałowe komisje szkolenia psów. Prowadzenie sekcji powierza się kierownikowi , którego powołanie (i odwołanie) – podobnie jak ewentualnie jego zastępcy i sekretarza - po konsultacji z GKSP - znajduje się w gestii zarządu oddziału.

§ 12

Kierownik oddziałowej komisji szkolenia psów podlega organizacyjne zarządowi oddziału, zaś merytorycznie GKSP.

§ 13

Zadaniem oddziałowych komisji szkolenia psów jest:

        działalność propagująca szkolenie psów (np. informowanie nowo wstępujących do ZKwP o możliwości uzyskania wyczerpujących informacji z zakresu wychowania i podstawowego wyszkolenia psa, uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez Związek, pokazy wyszkolenia itp.)

        przygotowanie pokazu wyszkolonych psów na każdej wystawie organizowanej przez oddział macierzysty

        prowadzenie szkolenia psów w zakresie potrzeb i w miarę możliwości oddziału

        organizowanie testów psychicznych i egzaminów

        prowadzenie kartoteki szkolonych psów z uwzględnieniem uzyskanych kategorii i stopni wyszkolenia

        przygotowanie właściwego sprzętu.

§ 14

Organizowanie wszystkich imprez kynologicznych związanych ze szkoleniem i wyszkoleniem psów odbywa się pod merytorycznym nadzorem GKSP, a należy do zarządów oddziałów.

§ 15

1. Organizatorzy zgłaszają GKSP wnioski o przeprowadzenie testów, egzaminów, zawodów, mistrzostw wraz z proponowanym terminem i obsadą sędziowską do końca roku poprzedzającego rok realizacji.

2. Kalendarz zatwierdzonych imprez ogłasza GKSP w Psie i na stronie internetowej ZG - GKSP w terminie do końca roku poprzedzającego.

§ 16

Merytoryczny nadzór GKSP obejmuje:

        zatwierdzanie skład komisji egzaminacyjnych wyłonionych spośród czynnych sędziów kynologicznych odpowiednich specjalności

        powołanie kierownika zawodów (mistrzostw, egzaminów, testów) na podstawie propozycji zgłoszonych przez organizatora. Do jego obowiązków należy przygotowanie dokumentacji (zgłoszenia, obowiązujące karty ocen, druki protokołów itp.), identyfikacja psów biorących udział w imprezie, nadzór nad właściwym wypełnieniem i kompletnością dokumentów w trakcie i po imprezie oraz sporządzenie sprawozdania,

        zatwierdzenie pozorantów zgłoszonej przez organizatora z listy licencjonowanych pozorantów

        niezależnie od spełnienia przez organizatorów ww. warunków, Główna Komisja Szkolenia Psów może delegować obserwatora, którego zadaniem jest obserwowanie przebiegu imprezy i złożenie stosownego raportu GKSP

§ 17

Wyniki testów, egzaminów oraz zawodów i mistrzostw powinny być opublikowane na stronie internetowej ZG – GKSP.


Finansowanie GKSP

§ 18

Działalność GKSP jest finansowana w całości przez Zarząd Główny ZKwP.


§ 19

1. Koszty i wpływy GKSP rejestrowane są na odpowiednich subkontach ZG.

2. Podkomisje GKPS planują swoje wydatki i wpływy roczne i przedstawiają je Prezydium GKSP w formie preliminarza budżetowego w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego. 3. Główna Komisja Szkolenia Psów na ich podstawie sporządza preliminarz zbiorczy, który powinien uwzględniać także ewentualne dofinansowanie w razie potrzeby oddziałowych komisji szkolenia psów, przyjmuje uchwałą plenum GKSP i w terminie do 31 stycznia przedstawia go do zatwierdzenia ZG ZKwP

4. Preliminarz GKSP powinien uwzględniać wpływy i wydatki wszystkich imprez o randze ponadoddziałowej organizowanych pod nadzorem GKSP.

§ 20

Coroczne preliminarze budżetowe zatwierdzone przez ZG ZKwP są podstawą działalności finansowej GKSP.


Sprawozdawczość

§ 21

Oddziałowe Komisje Szkolenia Psów są zobowiązane do nadsyłania do GKSP corocznych sprawozdań z działalności w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym, uwzględniających liczbę, charakter i efekty przeprowadzonych imprez (wzór – druk ....)

§ 22

Sprawozdania z działalności poszczególnych podkomisji są sporządzane w terminie do 15 stycznia przez ich prezydia na podstawie protokołów nadsyłanych sukcesywnie w ciągu roku z przeprowadzanych w kraju imprez. Muszą one uwzględniać poniesione przez Zarząd Główny wydatki i ewentualne wpływy przekazane przez organizatora na konto ZG z tytułu organizacji tych imprez. (patrz: preliminarz).


§ 23

Główna Komisja Szkolenia Psów sporządza sprawozdanie zbiorcze na podstawie sprawozdań z oddziałów i podkomisji i przekazuje je Zarządowi Głównemu w terminie do 31 stycznia.

Kontrola

§ 24

Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów nadzoruje na bieżąco działalność wszystkich podkomisji.

§ 25

1. W przypadku uzyskania informacji o braku lub niewłaściwej działalności oddziałowych komisji szkolenia psów, GKSP powinna zwrócić się z pisemną prośbą o wyjaśnienia do właściwego Zarządu oddziału. Jeśli nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi przewodniczący GKSP może zwrócić się z wnioskiem do ZG o przeprowadzenie kontroli oddziałowej sekcji SP, której wyniki i wnioski przedstawione są ZG.

2. Podkomisje mogą być kontrolowane w ciągu roku przez prezydium GKSP. Wyniki i wnioski kontroli są przedstawione plenum.ZG.


§ 26

Działalność Głównej Komisji Szkolenia Psów podlega bezpośredniemu nadzorowi Zarządu Głównego ZKwP.

§ 27


Główna Komisja Szkolenia Psów jest kontrolowana przez władze statutowe ZKwP.


Przepisy końcowe

§ 28

1. Załącznikami do niniejszego regulaminu są wszystkie regulaminy przyjęte w ZKwP, a traktujące o zasadach szkolenia psów, przeprowadzania testów, egzaminów, zawodów, mistrzostw itp. oraz regulaminy własne poszczególnych podkomisji, o ile są opracowane i zostały przyjęte przez ZG.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2006

 

PREZYDIUM GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

Janusz Rurarz – Przewodniczący (Oddz. Łódź),

Zbigniew Milewski - Z –ca Przew. (Oddz. Radom),

Andrzej Biliński – Sekretarz (Oddz. Bytom),

Członkowie: Tadeusz Roszkiewicz (Oddz. Poznań), Henryk Salamon (Oddz. Bydgoszcz).


SKŁADY PREZYDIÓW POSZCZEGÓLNYCH PODKOMISJI

 

Psy Towarzyszące


Henryk Salamon – Przewodniczący(Oddz. Bydgoszcz),

Janusz Słoniewicz – Z-ca Przew.(Oddz. Warszawa),

Agnieszka Kępka – Sekretarz, (Oddz. Gdynia),

Członkowie: Grzegorz Brzoza (Oddz. Rybnik), Henryka Korkus (Oddz. Katowice),


Psy Użytkowe


Jan Lenard – Przewodniczący (Oddz. Katowice),

Michał Szalc – Z-ca Przew. (Oddz. Sopot),

Beata Ryl – sekretarz (Oddz. Płock),

Janusz Arnold – Członek (Oddz. Wrocław)

Obedience


Tadeusz Roszkiewicz – Przewodniczący (Oddz. Poznań),

Jacek Lewkowicz – Z-ca Przew. (Oddz. Kraków),

Jadwiga Chodzeń – Sekretarz (Oddz. Warszawa),

Członkowie: Alina Bendziuk (Oddz. Białystok), Agnieszka Pierga (Oddz. Rzeszów), Piotr Smurawa (Oddz. Poznań).

 

Wyścigi Chartów


Andrzej Biliński - Przewodniczący (Oddz. Bytom),

Wiesław Siemiątkowski – Z-ca Przew. (Oddz. Warszawa),

Grzegorz Biliński – Sekretarz, Rejestrator licencji wyścigowych (Oddz. Bytom),

Członkowie : Małgorzata Rogozińska (Oddz. Warszawa, Zbigniew Łomiński (Oddz. Chojnice).


Agility


Leszek Kalisz – Przewodniczący (Oddz. Legnica),

Marzena Domińczak Z-ca Przew. (Oddz. Warszawa),

Olga Kwiecień-Maniewska – Sekretarz (Oddz. Wrocław),

Członkowie: Agnieszka Wasiukiewicz (Oddz. Szczecin, Dorota Znajkiewicz (Oddz. Płock), Robert Waś (Oddz. Warszawa).


Praca Psa Pasterskiego


Tomasz Pecold – Przewodniczący (Oddz. Katowice),

Piotr Polewski Z-ca Przew. (Oddz. Wrocław),

Bożena Czempas – Sekretarz (Oddz. Katowice),

Członkowie: Danuta Kopczyk (Oddz. Wrocław), Rafał Szafir (Oddz. Jelenia Góra).


Flyball i Frisbee


Iwona Milewicz – Przewodnicząca (Oddz. Katowice),

Joanna Klecha (Oddz. Wrocław), Beata Mroczek (Oddz. Łódź), Izabela Polewska (Oddz. Wrocław).

 

Siedzibą administracyjną podkomisji, zgodnie z Regulaminem, jest Oddział Związku, do którego należy jej Przewodniczący. Oddział ten powinien umożliwić funkcjonowanie administracyjne podkomisji.

 

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

ZARZĄD GŁÓWNY

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35

tel. +48(0-22) 826 05 74

fax: +48(0-22) 826 46 54


e-mail : gksp@zkwp.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie