Zakład Kynologii Policyjnej - szkolenie psów w Policji

Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, pies służbowy odgrywał w Policji ważną rolę. Obecnie stał się jej integralnym elementem. Znaczące sukcesy zarówno w wykrywaniu przestępstw, jak i w zapobieganiu czynom bezprawnym zawdzięczmy w dużym stopniu czworonogom. Efektywne wykorzystanie psów w służbie zależy od właściwego i fachowego ich przygotowania w toku procesu tresury. To odpowiedzialne zadanie realizuje Zakład Kynologii Policyjnej, będący od 1992 roku integralną częścią Centrum Szkolenia Policji.

Opis zakładu

Miejscowość Sułkowice, gdzie znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej leży na południe od Warszawy w odległości ok. 30 kilometrów. Posiada dogodne kolejowe i drogowe połączenie ze stolicą. Obszarowo zakład zajmuje ok. 50 ha. Jest to obecnie jedyna w kraju szkoła przewodników i tresury psów służbowych. Swą pozycję wśród europejskich szkół policyjnych o podobnym profilu zakład zawdzięcza nie tylko pięćdziesięcioletniej tradycji istnienia, lecz przede wszystkim świetnej kadrze dydaktycznej i wysokim poziomem wiedzy zawodowej, jaką reprezentują jego absolwenci. Obecnie zakład zatrudnia 47 policjantów i 44 pracowników cywilnych, z czego przeważającą większość stanowią wykładowcy i instruktorzy tresury. Obsługą logistyczną Zakładu zajmuje się Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

Szkolenie w Sułkowicach przebiega dwutorowo – przyszli przewodnicy, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu taktyki i techniki użycia psów, kynologii policyjnej i tresury oraz odbywają – pod okiem doświadczonych instruktorów – zajęcia z praktycznej tresury psów. Uczą się zasad właściwej pielęgnacji psów oraz ich żywienia. Doskonalą ponadto swoje umiejętności strzeleckie i podnoszą ogólną sprawność fizyczną, która jest niezbędnym elementem pracy z psem służbowym.

W zakładzie tresowane są psy patrolowe oraz patrolowo-tropiące, które poza przygotowaniem do działań prewencyjnych nabywają umiejętność tropienia śladów ludzkich. Drugą ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru tresowane są w zakresie wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie a także identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Obok realizowanych w powyższych specjalizacjach, kursów doskonalenia zawodowego w Zakładzie Kynologii Policyjnej odbywają się atestacji, podczas których psy spełniające wymogi stawiane psom policyjnym otrzymują atesty będące formalną podstawą do wykorzystywania ich w służbie (podobnie jak w trakcie zbiorowych zajęć kontrolnych sprawności użytkowej psów służbowych organizowanych w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji, nadzorowanych przez funkcjonariuszy Zakładu).
Należy dodać, że absolwentami kursów organizowanych w Sułkowicach są nie tylko policjanci (również z zagranicy), ale także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Straży Miejskich, Straży Ochrony Kolei, Straży Pożarnej oraz pracownicy Metra.

Przed przyjęciem na kurs pies jest poddawany testowi kwalifikacyjnemu, pozwalającemu określić jego stan zdrowia i predyspozycje do służby w Policji. Przyjęty do tresury pies otrzymuje nazwę służbową i numer ewidencyjny, a ponadto wszczepia się mu chip. Za pomocą elektronicznego czytnika można szybko odczytać dane i porównać z tymi zawartymi w książce psa służbowego.

Uczestnicy kursów, od października 2004 r., mieszkają w komfortowych warunkach, w części oddanego do użytku nowego budynku internatowego. W każdym dwupokojowym segmencie jest suszarnia na odzież, oraz pełny węzeł sanitarny.

Specyfika szkoleń wymaga również zakwaterowania kilkudziesięciu psów. Umieszcza się je w krytych kojcach, dostosowanych do letnich i zimowych warunków atmosferycznych. Psy chore umieszczane są w ogrzewanej izolatce, usytuowanej w zacisznym miejscu, gdzie pozostają pod bezpośrednim nadzorem weterynaryjnym. Ponadto Zakład dysponuje prysznicami dla psów oraz specjalistycznymi pomieszczeniami dla psów chorych, które muszą przebywać pod całodobową opieką przewodnika.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w dwóch salach dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne, plansze poglądowe, schematy. Ważną pomocą są nagrywane podczas zajęć filmy wideo przedstawiające ćwiczenia praktyczne z psami. Pozwalają one na dokładną analizę najczęściej popełnianych błędów tresurowych oraz na omówienie metod ich eliminowania.Słuchacze mogą podnosić swoją sprawność korzystając z urządzeń siłowych ofiarowanych Zakładowi w roku 2002 przez Fundację Sportu w Policji „Fair Play”.

Ćwiczenia tresurowe prowadzone są na przyległym do Zakładu poligonie, zajmującym 28 ha. Tam psy nabywają umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczą się posłuszeństwa. Część zajęć, głównie specjalistycznych, odbywa się poza terenem jednostki, w warunkach bardzo zbliżonych do warunków naturalnych służby. Psy przyzwyczajają się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, a przede wszystkim do pracy w różnych sytuacjach zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Nierozerwalną częścią Zakładu Kynologii stanowi Ambulatorium Weterynaryjne, które zajmuje się profilaktyką sanitarno-weterynaryjną, leczeniem, kwalifikowaniem psów do szkolenia na podstawie ich stanu zdrowia oraz konsultacjami i poradnictwem weterynaryjnym dla policyjnych jednostek terenowych. Ambulatorium, poza gabinetem lekarskim i apteką posiada od niedawna pracownię rentgenowską. W ambulatorium pracuje trzech lekarzy weterynarii oraz techik.

Wysoki poziom kształcenia w zakładzie jest rezultatem stałego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez jego kadrą dydaktyczną. Funkcjonariusze zakładu uczestniczą w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli, szkoleniach informatycznych, specjalistycznych kursach minersko-pirotechnicznych i poświęconych przemytowi narkotyków, a także biorą udział w warsztatach oraz pokazach tresury. Podnoszą również swoje kwalifikacje ogólne na uczelniach cywilnych.

Jedną z funkcji wychowawczych zakładu jest kształtowanie właściwych postaw szkolonych policjantów. Wielu słuchaczy to ludzie młodzi, dopiero rozpoczynający karierę zawodową. Z tego względu dużą uwagę zwraca się na przestrzeganie przez nich dyscypliny formalnej. Ponadto specyfika pracy z psem nakłada na kadrę dydaktyczną obowiązek rozwijania u słuchaczy szczególnych cech osobowości, jak: wrażliwość, odpowiedzialność, opiekuńczość oraz kulturę obcowania ze zwierzęciem. Przewodnik musi wiedzieć, że pies jest przede wszystkim jego partnerem w służbie, którego cechuje bezinteresowne oddanie, lojalność i gotowość do niesienia pomocy.
Szkołę opuszcza rocznie około 300 dobrze przygotowanych do służby policyjnych przewodników. Szkolenie policjanta i tresura psa patrolowo-tropiącego trwa obecnie 102 dni tresurowe, psa patrolowego 72 dni, a psa specjalistycznego, do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych 90 dni. Szkolenie psa w zakresie osmologii trwa 182 dni.
Po zajęciach słuchacze zakładu mogą korzystać z księgozbioru biblioteki, ćwiczyć na siłowni, grać w bilard czy tenisa stołowego. Ponadto słuchacze mogą kibicować Wspólnocie Wędkarskiej oraz aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich podczas organizowanych turniejów.

Ważnym przedsięwzięciem służącym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policyjnych przewodników psów służbowych oraz doskonaleniu sprawności użytkowej psów służbowych są organizowane corocznie w Sułkowicach Kynologiczne Mistrzostwa Policji. Do chwili obecnej odbyło się dziesięć edycji tych zawodów.

Celowi temu służą także partnerskie kontakty z policjami innych krajów. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach zagranicznych oraz wymiana doświadczeń pozwalają dotrzymywać kroku najlepszym w dziedzinie tresury i wykorzystania psów w służbie policyjnej. Mamy również własne doświadczenia, którymi dzielimy się z innymi szkołami policyjnymi. Zakład Kynologii Policyjnej CSP z 50 letnimi doświadczeniami jest na tym gruncie cenionym się partnerem. Dlatego też teren ośrodka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez delegacje służbowe i wycieczki. Pod opieką pracownika zakładu można zapoznać się z historią jednostki, warunkami bytowania czworonogów i metodami tresury. To również okazja do zobaczenia Trymera - popularnego Szarika - bohatera serialu „Czterej pancerni i pies” oraz żywego pokazu sprawności użytkowej psów służbowych z użyciem świetlnych i dźwiękowych środków pozoracji.

 

Kontakt


tel. (0-48) 661-42-88 wew. 123
(0-48) 661-43-85 wew. 123

e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

źródło, za zgodą: http://www.csp.edu.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie