Komunikaty ZKwP

Komunikaty ZKwP

 

22.01.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowy Regulamin Konkursu Młody Prezenter, zgodnie z którym w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prezenterzy ujęci w katalogu wystawy.

Zmieniona została również dokumentacja tego konkursu. Zamiast dotychczasowych Indeksów Młodego Prezentera i Formularzy Ocen zostały wprowadzone Karty Oceny Młodego Prezentera. Karty sporządzane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których po zakończeniu konkursu, oryginał otrzymuje uczestnik, a kopię organizator wystawy przesyła do biura Zarządu Głównego ZKwP w regulaminowym terminie 45 dni (łącznie ze sprawozdaniem z wystawy).
Zgodnie z pkt.7. Regulaminu Konkursu Młody Prezenter, sezon 2007 to okres od 13.11.2006 do 1.10.2007. W sumowaniu punktacji liczą się wszystkie noty zdobyte na wystawach organizowanych w tym czasie.
Regulamin dostępny jest w dziale REGULAMINY.
 

18.01.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że nie zatwierdził wystawy welsh corgi w Łodzi. Wszelkie informacje ukazujące się na różnych stronach internetowych są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd wystawców.
W dniu 22.09.2007 w Łodzi odbędzie się jedynie Krajowa Wystawa Brytyjskich Ras Pasterskich.
 

28.12.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że został wprowadzony obowiązek badań w kierunku dysplazji stawów biodrowych dla wszystkich ras RETRIEVERÓW, który dotyczy psów i suk urodzonych po 01.01.2006 r. Dopuszczalny jest wynik: A, B lub C. Uwaga: nie zezwala się na łączenie psów i suk z wynikiem C.

28.12.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP oraz Regulamin Wystawy Championów, które dostępne są w dziale REGULAMINY.

12.11.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że w dniu 10 listopada br. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) uznała piątą polską rasę - GOŃCZY POLSKI i wpisała ją do rejestru pod liczbą 354 (grupa 6, sekcja 1.2 - średnie psy gończe), jednakże rasa ta nie może jeszcze otrzymywać wniosków CACIB na wystawach, a co za tym idzie tytułów Championa Międzynarodowego.
Oficjalnego ogłoszenia tego faktu dokonał Prezydent FCI Hans Müller podczas uroczystości zakończenia Światowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu.

20.01.2006

Zarząd Główny ZKwP uprzejme informuje o zmianie nazwy rasy DUŻY JAPOŃSKI PIES na AKITA AMERYKAŃSKA (American Akita) i przeniesieniu jej z grupy II do grupy V FCI.
Nr wzorca pozostaje bez zmian tj. 344. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

20.12.2005

Zarząd Główny ZKwP informuje, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. wszystkie noworejestrowane przydomki hodowlane będą podlegały obowiązkowej rejestracji w FCI (za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce). W związku z powyższym czas rejestracji przydomka może wynosić obecnie nawet 2-3 miesiące. Prosimy o składanie wniosków w oddziałach z odpowiednim wyprzedzeniem.
Koszt rejestracji przydomka wynosi 50 zł.
Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej rejestracji w FCI podlegają wyłącznie przydomki noworejestrowane (po 1 stycznia 2006 r.).
Przydomki, które były już wcześniej zarejestrowane w ZG ZKwP mogą być również rejestrowane w FCI. W takim przypadku koszt rejestracji przydomka wynosi 25 zł.


Zgodnie z uchwałą Zjazdu Delegatów począwszy od 1 stycznia 2006 r. polskie owczarki nizinne zostały zwolnione z opłat za udział w wystawach organizowanych przez ZKwP.
Obecnie wszystkie rasy polskie są zwolnione z opłat za udział w wystawach organizowanych przez ZKwP - pod warunkiem wystawienia psa/suki. Zwolnienie nie dotyczy wystaw klubowych.


Decyzją Zarządu Głównego składka członkowska za rok 2006, jak również inne opłaty na rzecz Związku nie uległy zmienie (nie dotyczy opłat ustalanych przez oddziały).

02.12.2005

Komunikat Klubu Owczarka Niemieckiego
W związku z licznymi zapytaniami od hodowców owczarków niemieckich w sprawie dopuszczenia do hodowli psów i suk sprowadzonych z zagranicy, a których właścicielem jest członek ZKwP, na podstawie Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, ustala się co następuje:
a) wszystkie psy i suki muszą posiadać odpowiednie oceny z wystaw obowiązujące w ZKwP,
b) wszystkie psy i suki muszą odpowiadać polskim wymogom w zakresie prześwietleń w kierunku dysplazji stawów biodrowych (wynik A i B),
c) uznaje się wyszkolenie w zakresie IPO zdobyte w kraju, z którego pies został sprowadzony,
d) uznaje się zagraniczne licencje dożywotnie.

Uwaga: warunki zawarte w punkcie C i D dotyczą tylko psów i suk sprowadzonych z krajów zrzeszonych w FCI.

09.12.2004

Plenum Zarządu Głównego zatwierdziło dodatkowe wymogi hodowlane dla psów i suk rasy ROTTWEILER wchodzących do hodowli po 1.01.2005, według następującej kwalifikacji:
- wynik badania w kierunku dysplazji A, B,
- klubowy przegląd hodowlany dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy,
- testy psychiczne

Główna Komisja Hodowlana zatwierdziła Regulamin klubowego przeglądu hodowlanego dla chartów polskich.

25.11.2004

Postanowiono, utrzymać wszystkie opłaty, łącznie ze składką członkowską, w dotychczasowej wysokości.

Podjęto następujące uchwały w sprawach hodowlanych:
1. Wprowadzono do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych zapis o obowiązku nadawania wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie imion rozpoczynających się na tę samą literę. Decyzja ta tradycyjnie obowiązująca od dawna, jest obligatoryjna od 25.11.2004 r.
2. Do obowiązku właściciela suki należy sprawdzenie, czy pies jest reproduktorem, a jego właściciel ma aktualnie opłaconą składkę (okazanie legitymacji członkowskiej). Nieprzestrzeganie powyższego może pociągnąć za sobą w konsekwencji odmowę wydania metryk.
3. Plenum ZG zaleca wszystkim Oddziałom, aby na wystawach odbywały się konkurencje finałowe dla ras polskich.

 

 

04.10.2004

Informacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotycząca przemieszczania zwierząt domowych na dotychczasowych zasadach:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Marię Boratyn-Laudańską informuję, że w najbliższych tygodniach służby graniczne Czech, Niemiec i Słowacji przy przekraczaniu granicy przez obywateli polskich podróżujących z psami (jako zwierzętami przemieszczanymi w celach niekomercyjnych) będą respektowały dotychczasowe warunki przemieszczania tych zwierząt (obowiązujące do 1 października 2004r.).

dr Andrzej Rudy, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Źródło: (Wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek. 01.10.2004)

Więcej informacji na stronie:http://www.vetpol.org.pl/paszporty.htm

27.07.2004

Poszerzono listę ras objętych obowiązkiem testów psychicznych o rasę Pies z Majorki (dotyczy psów i suk urodzonych po 1 stycznia 2003 r.)
 

08.07.2004

ZG informuje, że powołany został oddział ZKwP z siedzibą w Będzinie (adres biura oddziału podany jest w dziale ODDZIAŁY).
 

02.06.2004

ZG przypomina, że zgodnie z par. 21 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych rodowody eksportowe wystawione przez zagraniczną organizację kynologiczną, przesyłane są za pośrednictwem biura Oddziału do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu.
 

03.03.2004

Na wniosek grup inicjatywnych powołano Klub Pudla oraz Klub Howavarta z władzami wybieralnymi.

15.01.2004

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania testów psychicznych dla suk rasy BOKSER urodzonych po 1 stycznia 2003 roku oraz dla psów i suk rasy DOG ARGENTYŃSKI, PIES KANARYJSKI i TOSA urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.

Zatwierdzono projekt kwalifikacji hodowlanej dla DOBERMANÓW obowiązujący: dla psów od 1 stycznia 2004 roku, dla suk urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.

Zatwierdzono regulamin przeglądu hodowlanego OWCZARKÓW NIEMIECKICH, który obowiązuje dla psów i suk urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.

Zalegalizowano kojarzenie dwóch odmian ras CHIHUAHUA - krótkowłosej z długowłosą oraz dwóch odmian ras BERNARDYN krótkowłosy i długowłosym. Tatuowanie w obu rasach prowadzone jest w kolejności, bez podziału na odmiany.

Wprowadzono obowiązek oznaczeń literowych w rodowodach dla POLSKICH OWCZARKÓW NIZINNYCH, po numerze PKR: S - ogon szczątkowy, K - ogon krótki, D - ogon długi. W kartach miotu i metrykach ww. oznaczenia należy wpisywać w uwagach.

15.01.2004 Zmieniono zasady sędziowania na WYSTAWIE CHAMPIONÓW.
 
15.01.2004

Na wniosek zarządów klubów zostały rozwiązane wybieralne Klub Rottweilera i Klub Wyżłów Kontynentalnych.
Do Klubu Posokowców włączono rasę Alpejski gończy krótkonożny, którą dotychczas obejmował swoim działaniem Klub Psów Gończych.
Na Przewodniczącego Klubu Owczarka Podhalańskiego powołano Kol. Andrzeja Kota z Oddziału w Bytomiu.

15.01.2004

Od sezonu wystawowego 2004 do karty zgłoszenia psa/suki na wystawę należy dołączyć KSEROKOPIĘ RODOWODU.

25.11.2003

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie noworejestrowane przydomki hodowlane będą podlegały obowiązkowej rejestracji w FCI, za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

01.08.2003 Powołano Klub Doga de Bordeaux z siedzibą przy Oddziale we Wrocławiu. Przewodniczącym Zarządu Klubu jest Pan Jerzy Mrugasiewicz.
 
01.08.2003

Zarząd Główny przypomina, że warunkiem nostryfikowania rodowodów wystawionych przez niemickie i holenderskie organizacje kynologiczne jest załączenie zaświadczenia wydanego odpowiednio przez VDH lub Raad van Behher, zezwalające na zarejestrowanie psa w księdze rodowodowej kraju do którego został wyeksportowany. Wymóg taki wprowadziły organizacje kynologiczne w tych krajach i nasz Związek jest zobowiązany do przestrzegania tych wymogów.

01.08.2003

Zarząd Główny przypomina, że do zgłoszenia psa/suki do klasy użytkowej należy dołączyć certyfikat użytkowości.
Tylko na podstawie certyfikatu organizator ma prawo umieścić psa/sukę w klasie użytkowej (dyplomy, karty ocen, świadectwa nie uprawniają do zgłoszenia psa/suki do klasy użytkowej).

31.03.2003

Plenum ZG zatwierdziło system oznaczeń ras w rodowodach jamników.
Przyjęto symbole: K-krótkowłosy, D-długowłosy, S-szorstkowłosy, s-standardowy, m-miniaturowy, k-króliczy.
Np. nr rodowodu jamnika długowłosego miniaturowego wygląda następująco:PKR.VI-00000Dm

31.03.2003

Uwzględniając zalecenia FCI oraz sygnały napływające z oddziałów ustalono, że członkowie Związku nie mogą sprzedawać zarówno szczeniąt jak i psów dorosłych na wystawach, giełdach, targowiskach, sklepach i innych podobnych miejscach oraz dokonywać sprzedaży poprzez pośredników zajmujących się dalszą odsprzedażą. Naruszenie powyższego zakazu podlega sankcjom przewidzianym w Statucie Związku orzekanym przez Oddziałowe Sądy Koleżeńskie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie