Dobór psów do służby

Preferowane rasy psów pracujących w Policji to między innymi:

• owczarek niemiecki,
• owczarek belgijski malinois,
• labrador retriever
• golden retriever
• rottweiler
• terier walijski,
• foksterier,
• nowofundland


Pozyskiwanie psów do tresury realizowane jest przez koordynatorów ds. kynologii policyjnej w Komendach Wojewódzkich Policji lub w Zakładzie Kynologii Policyjnej.

Do służby w Policji przyjmuje się psy:
• zdrowe,
• w wieku od roku do dwóch lat,
• budowie i szacie zgodnej z wzorcem rasy,
• w odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej,
• z pozytywnym wynikiem polowych prób charakteru.

Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie – właściciel musi okazać aktualne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.  Właściciel jest też zobowiązany posiadać urzędowe świadectwo zdrowia psa.

Wadami dyskwalifikującymi psa do służby w Policji są między innymi:

1.    wady psychiczne i choroby neurologiczne objawiające się m.in.:
• nadpobudliwością ruchową,
• otępiałością,
• innymi atypowymi reakcjami na bodźce zewnętrzne,
2.    wady budowy i postawy,
3.    wady i choroby układu kostno-stawowego (w tym dysplazja),
4.    dysfunkcje ruchowe,
5.    nieprawidłowa szata oraz uszkodzenia sierści i skóry,
6.    wady i braki uzębienia,
7.    wady i choroby narządów wzroku i słuchu,
8.    zaburzenia przemiany materii, objawiające się m.in.:
• nadmiernym wychudzeniem,
• nadmierną otyłością.

Ponadto do służby nie kwalifikuje się psów, u których stwierdzono:

• przepuklinę,
• wnętrostwo,
• chorobę transportową,
• ciążę,
• ciążę urojoną,
• nie podciągnięte sutki po odstawieniu szczeniąt.

W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji psa do tresury policyjnej poddaje się go przed zakupem polowym próbom charakteru, które obejmują:

• aportowanie,
• szukanie przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym,
• reakcję na strzał,
• obronę przewodnika,
• czujność i popęd do samoobrony.

Próba aportowania odbywa się według następujący sposób:
• aportowanie różnych przedmiotów (np. klocek drewniany, piłeczka tenisowa, rękawiczka),
• aportowanie przeprowadza się na smyczy i „luzem” w pomieszczeniu oraz na terenie otwartym z wykorzystaniem różnorodnego podłoża.
Pies podczas tej próby musi wykazać się pasją do aportowania różnych przedmiotów, radością z zabawy i pewnością w zachowaniu.


Próba szukania przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym ma na celu sprawdzenie predyspozycji psa do pracy węchowej w określonej specjalizacji. Podczas wykonywania próby należy:
• podać psu do nawęszenia duży przedmiot silnie nasycony nośnikiem zapachowym i nie „wpadający w oczy”,
• przeprowadzić ją w terenie o różnym nasileniu bodźców rozpraszających,
• zwrócić uwagę na kierunek wiatru; miejsce ukrycia przedmiotu – nie pod „wiatr”,
• przeprowadzić próbę zarówno w terenie otwartym, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Próba ta powinna wykazać predyspozycje psa do natychmiastowego podjęcia pracy węchowej tzw. dolnym wiatrem, intensywnie i z dużą podnietą aż do momentu odnalezienia przedmiotu.

Próba odporności na strzał ma na celu zbadanie reakcji psa na odgłosy strzału. Ta umiejętność jest niezbędna psu w służbie. Jest przeprowadzana przy użyciu broni wojskowej typu KBK AK kaliber 7,62 mm, strzelając amunicją ćwiczebną.
Podczas sprawdzania odporności psa na strzał, przestrzega się następujących zasad:
• próba przeprowadzana jest w terenie otwartym, podczas swobodnego spaceru psa na smyczy lub lince, bądź podczas walki z pozorantem;
• strzały oddane są z różnych odległości w przedziale od 10 do 100 m,
• pies nie powinien widzieć ruchów osoby strzelającej.
Pożądanym zachowaniem u psa jest brak jego reakcji na strzały, spokój i równowaga.

Celem próby obrony przewodnika jest zbadanie zdolności obrończych psa, jego pewności, ostrości popędu do wyniku oraz stopnia twardości. Próba ta przebiega następująco:
Nieznana psu osoba odległości ok. 5 m, w sposób zdecydowany atakuje opiekuna psa. Opiekun zaś trzymając psa na smyczy jednocześnie głosem i gestem pobudza psa do ataku. Próba ta może być też połączona z pościgiem. Pies poddany tej próbie powinien bez ociągania się zaatakować napastnika.

Próba czujności i popędu do samoobrony ma na celu sprawdzenie u psa reakcji w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna. Próbę tę przeprowadza się w następujący sposób:
• opiekun po przywiązaniu psa ) np. do ławki, drzewa itp.) oddala się, pozostawiając go samego,
• po jakimś czasie, do psa skrada się obca osoba, która z rosnącą agresją zaczyna go atakować.
Pies poddawany tej próbie powinien wykazać się czujnością opartą na nieufności oraz pożądaną ostrością. Psy przeznaczone do tresowania w kategorii psów do zadań specjalnych tj. do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, narkotyków i zwłok ludzkich nie poddawane są próbom obrony przewodnika oraz czujności i popędu do samoobrony.

Spełnienie powyższych kryteriów kwalifikuje psa do służby w Policji. Posiada on potencjał, który poddany odpowiedniej tresurze może być pomocny policjantowi. Wysokie kryteria, jakie stawiamy szczególnym partnerom, jakim są policjant i pies nie odnoszą się jedynie do zwierząt. Również policjanci, którzy zostają przewodnikami powinni posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, ponieważ wówczas ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Takimi kryteriami kieruje się kierownictwo przy doborze kadry instruktorskiej naszego zakładu. Dydaktycy przekazujący swą wiedzę słuchaczom są pasjonatami kynologii. Wiedzą doskonale, że potencjał tych zwierząt jest ogromny, a prawidłowo ułożony, po stokroć odwzajemnia się za troskę, opiekę, i czułość jemu okazywaną przez człowieka. Ogółem od początku istnienia Zakładu w Sułkowicach wytresowano ok. 13 600 psów służbowych. Obecnie w Polskiej Policji pracuje łącznie około 1882 psy policyjne. W tym m.in. do działań prewencyjnych wykorzystujemy ok. 1450 psów, Do wyszukiwania materiałów wybuchowych - ok. 130, do wyszukiwania zapachów narkotyków 160 psów i do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich na lądzie i wodzie - 14 psów.

Kontakt
tel. (0-48) 661-42-88 wew. 123
      (0-48) 661-43-85 wew. 123

e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

źródło, za zgodą: http://www.csp.edu.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie