Instruktorzy i przewodnicy psów służbowych

Kandydatów na przewodników psów służbowych PSP typują dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych będący dowódcami grup poszukiwawczo-ratowniczych.
Decyzję o powierzeniu funkcjonariuszowi funkcji przewodnika psa służbowego PSP a także zawarcia kontraktu podejmuje właściwy komendant wojewódzki PSP na wniosek dowódcy GPR.
Przed powierzeniem funkcji przewodnika psa służbowego PSP każdy kandydat na przewodnika powinien odbyć staż w ramach GPR, wykonując czynności pomocnicze (m. in. pozoranta).
Okres stażu wynosi:

 • minimum 6 miesięcy przed przydzieleniem przewodnikowi psa zakupionego z budżetu PSP;
 • minimum 3 miesiące przed podpisaniem kontraktu z przewodnikiem.

W okresie trwania stażu kandydat obowiązany jest do pozytywnego zaliczenia kursu I-go stopnia dla przewodników psów ratowniczych, a staż musi zostać zakończony pozytywną opinią wydaną przez dowódcę GPR.
Przy typowaniu kandydatów na przewodników należy brać pod uwagę jedynie funkcjonariuszy zgłaszających się ochotniczo oraz posiadających następujące cechy:

 • stan zdrowia odpowiedni dla funkcjonariuszy PSP, potwierdzony opinią komisji lekarskiej MSWiA; zamiłowanie do pracy przy szkoleniu i pielęgnacji psa;
 • zdolność do szybkiego przyswajania materiału szkoleniowego, zrównoważony charakter oraz
 • cierpliwość niezbędną w pracy przewodnika;
 • wskazane ukończenie min. szkoły średniej;
 • wskazana znajomość języków obcych.

Przed zakupem psa i przydzieleniem go wyznaczonemu przewodnikowi należy uzgodnić z nim rasę psa jaka byłaby najbardziej satysfakcjonująca dla przewodnika. Przy wyborze rasy najistotniejsze jest jednak umotywowane zapotrzebowanie GPR na psa określonej rasy. Jeżeli potrzeby GPR odnośnie pozyskania psa określonej rasy nie są akceptowane przez wyznaczonego kandydata na przewodnika, wskazane jest dobranie innego kandydata. Pies przydzielony danemu przewodnikowi musi być pod każdym względem przez niego zaakceptowany.
Kandydat na przewodnika psa ratowniczego przed ukończeniem stażu musi z wynikiem pozytywnym zaliczyć test wstępny szkolenia wysokościowego wg Regulaminu Szkolenia Ratownictwa Wysokościowego w PSP.
W celu prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem i wykorzystaniem psów ratowniczych w Grupach Ratowniczo-Poszukiwawczych wyznacza się instruktorów służby psów (starszych przewodników). Instruktor służby psów pełni w GPR samodzielnie funkcję koordynatora pracy psów oraz współdziała w zakresie szkolenia z współpracującym z GPR na podstawie umowy, kwalifikowanym przez Polski Związek Kynologiczny treserem.
Instruktorem może być funkcjonariusz, który ukończył kursy I-go, II-go i III-go stopnia dla przewodników psów ratowniczych oraz kurs instruktorski z wynikiem co najmniej dobrym. Uprawnienia instruktorskie muszą być odnawiane corocznie.
Każdy instruktor posiada psa służbowego, którego osobiście szkoli, pielęgnuje i wykorzystuje w służbie. Ponadto do jego zadań należy:

 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i sprawozdawczej,
 • planowanie i organizowanie szkolenia przewodników i psów służbowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i programem szkolenia doskonalącego,
 • prowadzenie miesięcznej analizy służby i szkolenia psów oraz szkolenia przewodników,
 • nadzór nad prawidłowym karmieniem i pielęgnacją psów,
 • nadzór nad utrzymaniem higieny psów, miejsc doraźnego pobytu psa w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz nad konserwacją sprzętu i ekwipunku psów,
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem weterynaryjnym podległych psów i przestrzeganiem terminowości prowadzenia badań weterynaryjnych,
 • dokonywanie wstępnej oceny kandydatów na przewodnika, kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz oceny przebiegu stażu,
 • dokonywanie oceny gotowości psa do przystąpienia do odpowiednich egzaminów kwalifikacyjnych i wnioskowanie w tym zakresie,
 • stawianie wniosków o wybrakowanie (wycofanie ze służby) psów służbowych,
 • analizowanie potrzeb naboru kandydatów na przewodników, zakupu nowych psów służbowych w odniesieniu do przewidywanego planu brakowania psów pełniących służbę w ramach etatów GPR,
 • obowiązki przewodnika.

Przewodnikiem psa służbowego może być funkcjonariusz PSP, który ukończył kurs I-go stopnia dla kandydatów na przewodników psów ratowniczych w wyznaczonym ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym.
Funkcjonariusz może być przewodnikiem wyłącznie jednego psa będącego w okresie gotowości operacyjnej.
Przed przewidywanym terminem brakowania psa przewodnikowi może być przydzielony młody pies z wyprzedzeniem czasowym zapewniającym zachowanie ciągłości posiadania przez przewodnika jednego psa odpowiednio wykwalifikowanego będącego w gotowości operacyjnej.
Podstawowe obowiązki przewodnika:

 • zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych poza służbą w miejscu zamieszkania przewodnika oraz czystości w kojcu stanowiącym miejsce pobytu psa w czasie pełnienia służby przez przewodnika;
 • codzienna pielęgnacja psa;
 • karmienie psa dwa razy dziennie w oparciu o normy i karmę przydzieloną przez PSP;
 • dbanie o stan i konserwację własnego wyposażenia, ekwipunku psa oraz sprzętu szkoleniowego;
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie weterynaryjne psa, przestrzeganie zaleceń i terminów badań oraz szczepień weterynaryjnych;
 • systematyczne szkolenie przydzielonego psa zgodnie z programem szkolenia doskonalącego i odnotowywanie w "Dzienniku szkolenia i pracy psa";
 • dostosowywanie metodyki szkolenia do wytycznych obowiązujących psy służbowe PSP, dowódcy GPR oraz instruktorów;
 • organizowanie szkolenia dodatkowego w czasie pełnienia służby i poza nim z chwilą stwierdzenia, że przydatność psa do służby z ćwiczeń podstawowych uległa obniżeniu. W stosunku do szkolenia dodatkowego nie ma obowiązku opracowywania planu konspektu a jego przebieg odnotowuje w dzienniku z adnotacją "szkolenie dodatkowe";
 • doskonalenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności z zakresu taktyki i techniki wykorzystywania psów ratowniczych, prowadzenia ćwiczeń doskonalących oraz żywienia i pielęgnacji psów;
 • przewodnik ma prawo odmówić zastosowania psa w zajęciach szkoleniowych lub działaniach ratowniczych w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych lub niesprawności fizycznej psa. W takim przypadku przełożony może żądać niezależnej opinii weterynaryjnej potwierdzającej okresową niedyspozycję psa ratowniczego.

Przewodnicy psów ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną w przypadku stwierdzenia zawinionej szkody wyrządzonej przez psa, padnięcia, zaginięcia psów służbowych lub utraty przez nie sprawności użytkowej. W przypadku psów kontraktowych zakres odpowiedzialności sprowadza się do odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone przez psa szkody oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku stwierdzenia winy przewodnika powodującej padnięcie, zaginięcie psa lub utratę przez psa sprawności użytkowej w okresie trwania kontraktu.
Na okres dłuższej nieobecności przewodnika w służbie (urlop, choroba, podróż służbowa, itp.) dowódca GPR wyznacza opiekuna spośród funkcjonariuszy swojej jednostki w celu sprawowania opieki nad psem (psami). Pies znajduje się w tym okresie na terenie jednostki. Fakt ten ujmuje się w rozkazie dziennym jednostki.
Opiekun pielęgnuje i karmi psa oraz utrzymuje w czystości jego kojec na terenie jednostki a także odbywa z nim codziennie min. godzinny spacer. Niewskazane jest aby w czasie nieobecności przewodnika prowadzić z psem ćwiczenia poszukiwawcze, a całkowicie niedopuszczalne jest w tym okresie prowadzenie z psem ćwiczeń posłuszeństwa oraz jego wykorzystanie w akcjach ratowniczych. Czynności powyższe opiekun wykonuje w ramach godzin służbowych.
W przypadku psów kontraktowych obowiązują te same zasady z tą różnicą, że przewodnik ma prawo zapewnić opiekę nad psem na czas swojej nieobecności we własnym zakresie, nie korzystając z zaplecza jednostki PSP.
Przewodnicy ratowniczych psów służbowych PSP nie mogą pełnić funkcji przewodników psów ratowniczych w innych organizacjach i instytucjach. Zasada ta dotyczy także przewodników psów kontraktowych.
Przewodnik i przydzielony mu pies służbowy zakupiony z budżetu PSP stanowią stały zespół, niezmienny przez cały okres służby ratowniczej psa. Ze względu na bardzo niekorzystny wpływ na psychikę psa a przez to na jego poziom sprawności użytkowej, ewentualne oddzielenie zespołu (zmiana przewodnika) może nastąpić po wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających taką decyzję.
Do okoliczności nadzwyczajnych można zaliczyć:

 • śmierć przewodnika;
 • odejście ze służby przewodnika spowodowane nabyciem praw emerytalnych, rentą, rezygnacją funkcjonariusza ze służby w PSP;
 • dyscyplinarnym usunięciem funkcjonariusza-przewodnika ze służby w PSP;
 • służbowym zawieszeniem funkcjonariusza w wykonywaniu funkcji przewodnika psa w wyniku przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego;
 • rezygnacją funkcjonariusza z pełnienia funkcji przewodnika psa służbowego - w tym przypadku funkcjonariusz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przeniesieniu funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe (przewodnicy oraz psy ratownicze pełnią służbę w ramach Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej przy wytypowanej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP, dlatego też należy unikać przeniesień, które powodują konieczność brakowania psa ratowniczego lub bardzo niekorzystnej dla psa zmiany przewodnika).

Przesunięcia przewodnika (instruktora) do innej jednostki organizacyjnej PSP dokonuje się za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP.
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powodujących zaprzestanie przez funkcjonariusza pełnienia funkcji przewodnika psa służbowego, należy rozpatrzyć możliwość sprzedaży psa dotychczasowemu przewodnikowi. Cenę psa należy określić na podstawie obowiązującego w miesiącu sprzedaży cennika psów rasowych giełdy zoologicznej, autoryzowanego przez Polski Związek Kynologiczny. Przyjmuje się cenę szczenięcia bez stosowania współczynników wiekowych. Kwota za psa może zostać wpłacona na rachunek PSP jednorazowo lub ratalnie, maksymalnie w 6-ciu ratach. Wniosek o sprzedaż psa dowódca GPR składa do rozpatrzenia komendantowi wojewódzkiemu PSP. Każdy wniosek dotyczący sprzedaży psa służbowego jego dotychczasowemu przewodnikowi powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem:

 • przyczyny przerwania przez funkcjonariusza pełnienia funkcji przewodnika psa;
 • wieku psa oraz posiadanych przez niego kwalifikacji ratowniczych;
 • dotychczasowego przebiegu służby psa oraz jego przewodnika;
 • opinii dowódcy GPR o przewodniku i psie;
 • możliwości przekazania psa innemu przewodnikowi.

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu psa innemu przewodnikowi, przekazanie to odbywa się w wyznaczonym do szkolenia psów służbowych ośrodku szkolenia PSP. Na przekazanie kieruje się przewodnika zdającego i przyjmującego wraz z psem.
W przypadku, gdy nie ma możliwości sprzedaży psa będącego w okresie szkolnym lub gotowości bojowej dotychczasowemu przewodnikowi lub przekazania go nowemu przewodnikowi przyjmuje się zasady brakowania psa.
Przewodnik (instruktor) powinien posiadać dobre, kompletne umundurowanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami i normami umundurowania dla przewodników psów

http://www.grspoznan.pl/

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie