Informacja o psach służbowych w Policji

W pionie prewencji Policji służbę pełni około 1.295 psów służbowych różnych specjalizacji, w tym:

  • psy patrolowo-tropiące - 1.139,
  • psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych - 100,
  • psy patrolowe - 50,
  • psy innych specjalności - 6.

Należy dodać, że Policja posiada również psy do wyszukiwania zapachów narkotyków, zwłok ludzkich oraz psy do badań osmologicznych, które umiejscowione są w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej Policji.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez policjantów przewodników psów służbowych należy m.in.:

1) patrolowanie rejonu służbowego,

2) utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach masowych,

3) konwojowanie osób,

4) ujawnianie i zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych,

5) pomoc w ratowaniu tonących,

6) tropienie śladów przestępców lub osób zaginionych,

7) przeszukiwanie terenu i zabudowań za ukrywającymi się osobami,

8)lokalizacja zapachów różnych substancji (np. zapach ludzki, materiały wybuchowe, broń palna i łuski),

9) udział w realizacji interwencji.

Wykonywanie zadań z użyciem psów służbowych obecnie w Policji reguluje Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.

Mając na uwadze charakter pełnionej służby przez przewodników psów służbowych, która wymaga specyficznych predyspozycji i specjalistycznego przygotowania zawodowego oraz zwiększony zakres zadań tych policjantów, w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP został opracowany wniosek dotyczący utworzenia dodatkowych stanowisk policyjnych tj. przewodnika psa służbowego oraz starszego przewodnika psa służbowego. Wniosek został zaakceptowany przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Dążąc do zreformowania problematyki psów służbowych Policji, zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami jednostek terenowych, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP planuje rozpoczęcie prac w zakresie nowelizacji obowiązującego zarządzenia.

 

źródło: http://www.policja.pl/portal/pol/176/7875/Informacja_o_psach_sluzbowych_w_Policji.html

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie