Koniec z zakazami

W końcu dobra wia­do­mość dla wła­ści­cie­li czworonogów ! Według wyroku Na­czel­nego Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­nyego sta­wia­nie ta­bli­czek ze zna­kiem za­ka­zu wy­pro­wa­dza­nia zwie­rząt w par­kach, czy na pla­cach zabaw, jest nie­zgod­ne z pra­wem i ogra­ni­cza prawa właścicieli psów. Wszyst­ko za­czę­ło się od Wo­ło­wa. Radni tego miasta dwa lata temu przy­ję­li uchwa­łę o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i po­rząd­ku w mie­ście. Uchwała zawierała zakaz wpro­wa­dza­nia zwie­rząt do  obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, na place zabaw, do pia­skow­nic dla dzie­ci, na ką­pie­li­ska i miej­sca wy­ko­rzy­sty­wa­ne do ką­pie­li. Wy­ją­tek miały sta­no­wić obiek­ty prze­zna­czo­ne dla zwie­rząt, tj. lecz­ni­ce, wy­sta­wy itp Uchwa­ła ta tra­fi­ła do wo­je­wo­dy, który uznał, że jest ona nie­zgod­na z pra­wem ponieważ kwe­stie, o któ­rych w niej mowa, są już ure­gu­lo­wa­ne w usta­wie o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i po­rząd­ku w gmi­nach i za­skar­żył uchwa­łę do Wo­je­wódz­kie­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go we Wro­cła­wiu. Sąd przy­znał rację Wojewodzie i uznał także, że uchwa­ła ogra­ni­cza prawa wła­ści­cie­li psów.  To ozna­cza nic in­ne­go, jak to, że o swoje prawa mogą się teraz sta­rać psia­rze z in­nych miast. Wyrok sądu już jest. Teraz wy­star­czy tylko po­wo­łać się na niego.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.